Χρηστικά

Ακυρώνονται φορολογικοί έλεγχοι - Γλιτώνουν οι «μικροί»


Με απόφαση της ΑΑΔΕ λόγω κορονοϊού η προσοχή στρέφεται πλέον σε 5 κατηγορίες ελέγχων, που περιλαμβάνουν έλεγχο των καταθέσεων ή έχουν παραγγελθεί από εισαγγελικές αρχές

Γλιτώνουν τους φορολογικούς ελέγχους οι επιχειρηματίες που έχουν υποπέσει σε μικρές παραβάσεις, καθώς η προσοχή των ελεγκτικών αρχών στρέφεται στις μεγάλες υποθέσεις.

Πάση θυσία πρέπει να ολοκληρωθούν πέντε κατηγορίες ελέγχων, μεταξύ των οποίων εκείνες, για τις οποίες έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των καταθέσεων και εκείνες που έχουν παραγγελθεί από εισαγγελικές αρχές.

Αιτία είναι η έλλειψη προσωπικού, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν πλήρως οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Εφορίας και συνεπώς αναθεωρείται το πλάνο των ελέγχων για το 2020, μειώνοντας τους αριθμητικούς στόχους. Έτσι η προσοχή επικεντρώνεται στις υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον και μένουν στην άκρη οι μικρού ενδιαφέροντος υποθέσεις.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ορθολογική διαχείριση και προτεραιοποίηση του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με απόφαση (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1033564 ΕΞ 2020) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιεί και προσαρμόζει στα σημερινά δεδομένα τους ελεγκτικούς στόχους του 2020.

Η νέα απόφαση προβλέπει ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται-ερευνώνται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, ενώ οι αριθμητικοί στόχοι, καθίστανται πιο ελαστικοί.

Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης.

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότησή, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2020.

Επίσης, έλεγχοι-έρευνες που έχουν διενεργηθεί και έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, προσμετρώνται στη στοχοθεσία του έτους 2020 και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2020. Δηλαδή και έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2019, εφόσον ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2020, προσμετρώνται στους αριθμητικούς στόχους του 2020.

Οι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή δεν έχουν περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο/έρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2020.

Πάντως, κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. 

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2020, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που αφορούν τις χρήσεις 2012 και 2013 που τελούν υπό παραγραφή στις 31-12-2020, διενεργούνται κατά προτεραιότητα.

Ποιοι έλεγχοι ολοκληρώνονται

Ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, ολοκληρώνονται οι κάτωθι υποθέσεις:

  1. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων, που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
  2. Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου.
  3. Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχει γίνει άρση του τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου (ανοίγματα λογαριασμών) και έχει επιδοθεί αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. για παροχή εξηγήσεων.
  4. Υποθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
  5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα