μερίσματα
Επιχειρήσεις

Μέρισμα €0,613 από την Prodea

Μέρισμα 0,613 ευρώ ανά μετοχή καθαρό (μετά την παρακράτηση φόρου) από τα κέρδη της χρήσης 2019 θα διανείμει στους μετόχους της η εταιρεία ακίνητης περιουσίας Prodea. Σχετική πρό...