Χρηστικά

Ποια μερίσματα ζητεί η Εφορία να αποσταλούν στο Taxisnet


Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα προσυμπληρωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων και κατόπιν θα διασταυρωθούν

Λεπτομερή, αναλυτικά στοιχεία για όλα τα μερίσματα, τόκους, δικαιώματα που καταβάλλουν σε μετόχους ή στελέχη τους ζητά από τις επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει σε ελέγχους και διασταυρώσεις για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.

Ολα πρέπει να αποσταλούν στο Taxisnet έως τις 29 Φεβρουαρίου.

Με τα συγκεκριμένα στοιχεία θα προσυμπληρωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί των φορολογικών δηλώσεων. Ομως, επειδή οι κωδικοί θα είναι ξεκλείδωτοι και μπορούν να τροποποιηθούν, από τους υπόχρεους μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί η ορθή συμπλήρωσή τους.

Πρόκειται για 14 κατηγορίες μερισμάτων, δικαιωμάτων και τόκων που πρέπει να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ έως την 29 Φεβρουαρίου. Εντός του Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Ιουνίου.

Η λίστα των μερισμάτων 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για τις απολαβές των μετόχων, εταίρων και στελεχών, που πρέπει να κοινοποιήσουν στο Taxisnet οι εταιρείες είναι τα ακόλουθα:

 1. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
 2. Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
 3. Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές αποφάσεις,) εκτός τόκων που αποστέλλονται βάσει της ΠΟΛ.1033/2014
 4. Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
 5. Μερίσματα που απαλλάσσονται φόρου (π.χ. από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρείες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.)
 6. Τόκοι που απαλλάσσονται του ,εκτός από τους τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014
 7. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
 8. Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ.
 9. Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας
 10. Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 για τα οποία καταβάλλεται οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% και μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις ή απαλλάσσονται (εισαχθέντα ή μη αντίστοιχα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
 11. Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους
 12. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους
 13. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013
 14. Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.
   
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα