Χρηστικά

ΑΑΔΕ: Ποιες επιχειρήσεις παίρνουν και ποιες χάνουν τα 800 ευρώ


Θα καταβληθεί μόνο σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικά συνεπείς, διευκρινίζεται στην εγκύκλιο

Μόνο σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικά συνεπείς και δήλωσαν έστω και ελάχιστα έσοδα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, διευκρινίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα τσεκάρουν τους χρόνους υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αλλά και το περιεχόμενό τους, ώστε να επιλεγούν οι λήπτες των 800 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις οι οποίες από τον Απρίλιο του 2019 ήταν σε αδράνεια, μόνο για κάποιο διάστημα ή κατά διαστήματα, αλλά σήμερα είναι ενεργές δικαιούνται τη λήψη του επιδόματος.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και την 16-4-2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος (Ε.2052/2020)  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταγράφει τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Η επιχείρηση οφείλει να έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,
 2. Η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020,
 3. Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,
 4. Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020,
 5. Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σωρευτικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν την υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων κατά τις αναφερόμενες παραπάνω περιόδους και εξηγεί:

 • Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019, δεν εξετάζεται η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Επίσης, στις περιπτώσεις που η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε μετά την 1-1-2020, εάν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το διάστημα μέχρι και την 29η Φεβρουάριου 2020.
 • Αντίθετα εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία, πρέπει να έχει υποβάλει τη δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020. Εξάλλου, σε περίπτωση που η επιχείρηση από το νόμο δεν ήταν υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δεν εξετάζονται για αυτήν οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (όπως πχ επιχειρήσεις μη υπαγόμενες στο ΦΠΑ ή επιχειρήσεις υπαγόμενες μεν που έκαναν έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2020).
 • Σχετικά με την προϋπόθεση η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της εν θέματι απόφασης, καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020, διευκρινίζεται ότι για να αποκλεισθεί μια επιχείρηση και να μην είναι δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε αδράνεια συνεχώς για όλο το διάστημα από 1ης Απριλίου 2019 και μετά, έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση είναι μόνο κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχει τμηματική περίοδος αδράνειας, π.χ. από 1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-31/1/2020, αυτή δικαιούται αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη κατ' αρχήν όλες οι επιχειρήσεις που στο διάστημα αυτό εμφανίζονται ως «ενεργές».
 • Η προϋπόθεση να μην έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 υπέβαλαν δηλώσεις με μηδενικές εισροές και μηδενικές εκροές, δηλαδή δηλώσεις μέχρι και το Δ' τρίμηνο του 2019, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον δεύτερο μήνα του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και την 16-4-2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα. Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του μηδενός) εκροές, δικαιούνται την αποζημίωση.
 • Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Απριλίου 2019, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα από την δήλωση έναρξης και μετά, και έως την 29η Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα.
 • Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών μετά την 20η Μαρτίου 2020 δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεδομένου ότι αυτή αφορά διάστημα ως την 30η Απριλίου 2020, ήτοι αφορά ενεργές επιχειρήσεις για όλο το διάστημα που καλύπτει η αποζημίωση.
 • Επισημαίνεται, τα αναφερόμενα περί υποβολής συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και γενικά εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που υφίσταται η σχετική υποχρέωση, από τις επιχειρήσεις αυτές.

Πότε μπλέκουν με την Εφορία όσοι άλλαξαν ΚΑΔ

Διευκρινίζονται επίσης θέματα σε ότι αφορά στη δυνατότητα που προσφέρθηκε για τη μεταβολή ΚΑΔ και τις συνέπειες ανακριβούς δήλωσης, που προβλέπει η τελευταία ΠΝΠ, 

Όπως σημειώνει η εγκύκλιος, τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο αποτελούν δυνατότητα μεταβολής του κυρίου ΚΑΔ και όχι υποχρέωση μεταβολής του. Συνεπώς, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής και δεν θίγεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στις κάθε είδους ευεργετικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον εμπίπτουν σε κάποια άλλη από τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές (έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στη εν θέματι απόφαση πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον ίδιο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα