Χρηστικά

«Μύλος» με τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Νέες οδηγίες από την ΕΡΓΑΝΗ (pdf)


Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν τα 800 ευρώ - Οργή λογιστών - φοροτεχνικών

Την έντονη διαμαρτυρία χιλιάδων επιχειρήσεων οι οποίες ενώ πλήττονται από την παύση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω του κορονοϊού, εντούτοις το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τις αποκλείει από τα μέτρα στήριξης.

Η καθυστέρηση και ο κίνδυνος απώλειας των προθεσμιών δεν επηρεάζει, μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτές, οι οποίοι είναι σε «αναμμένα κάρβουνα», καθώς υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουν να λάβουν τα 800 ευρώ.

Τα προβλήματα ανέδειξαν οι λογιστές-φοροτεχνικοί, οι οποίοι και έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων, αλλά δεν τους επιτρέπει το σύστημα και ενώ οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προέβη σε νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων, διευκρινίζοντας μεταξύ των άλλων, ποια είναι η «κλεισμένη» επιχείρηση και ποια είναι η «πληττόμενη».

Όσο και αν αυτό φαντάζει αυτονόητο, μέχρι τώρα δεν ήταν σαφές από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας.

Οι τελευταίες οδηγίες για την ένταξη στα μέτρα 

Στο πλαίσιο αυτό, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αναρτήθηκαν νεότερες οδηγίες, για τη συμπλήρωση των κωδικών των εντύπων οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων –Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική  δραστηριότητά  τους  είτε  έχει  ανασταλεί  με  εντολή δημόσιας  αρχής οπότε  είναι  δικαιούχοι  μείωσης μισθώματος επαγγελματικών  μισθώσεων,  είτε  πλήττονται  σημαντικά,  βάσει  των οριζομένων  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  ΚΑΔ,  λόγω  των  μέτρων  αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» αναφέρεται για λόγους συντόμευσης ως Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας.

Σε συνέχεια της 14676/253 εγκυκλίου, δίνονται οι παρακάτω αναλυτικές οδηγίες  για  το  πως  προτείνεται  να  εφαρμοστούν  οι  ενέργειες  που περιγράφονται σε αυτή σε ότι αφορά διορθώσεις –συμπληρώσεις -ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών.

Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούνται καταχρηστικά οι όροι «κλεισμένη» και «πληττόμενη» για λόγους ευκολίας με τις εξής ερμηνείες:

Κλεισμένη: Είναι η επιχείρηση που η λειτουργία της (εν μέρει ή εν όλω) έχει ανασταλεί από Δημόσια Αρχή
Πληττόμενη: Είναι η επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης

Η υπαγωγή μιας επιχείρησης στους παραπάνω τύπους ορίζεται με βάση τις σχετικές λίστες από ΚΑΔ που έχει εκδώσει το Υπ. Οικονομικών (λίστα  κλεισμένων  και  λίστα  πληττόμενων),  όπως  ισχύουν.  Πιο συγκεκριμένα:

  1. Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως κλεισμένη εάν βρίσκεται στη λίστα των κλεισμένων ΚΑΔ τουλάχιστον ένα από  τα εξής:  α)  ΚΑΔ  Κύριας  Δραστηριότητας,  β)  ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερη ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018, γ) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας τουλάχιστον ενός εκ των Παραρτημάτων της.
  2. Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως πληττόμενη εάν βρίσκεται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ (αλλά όχι στων  κλεισμένων)  τουλάχιστον  ένα  από  τα εξής:  α)  ΚΑΔ Κύριας   Δραστηριότητας,   β)   ΚΑΔ   Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερη ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις επιχειρήσεις που με βάση το 2.α ή/και το 2.β μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληττόμενες και με βάση το 1.γ μπορούν  να χαρακτηριστούν ως κλεισμένες, τεκμαίρεται δυνατότητα επιλογής. Η εν λόγω δυνατότητα προστέθηκε στο σύστημα από τις 11/4 και αφορά τόσο αρχικές / συμπληρωματικές δηλώσεις, όσο και  ορθή  επανάληψη  δηλώσεων  που  είχαν  υποβληθεί μετά  την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020.

Σημειώνεται ότι η επιλογή έχει ισχύ για την κάθε δήλωση της ίδιας  επιχείρησης  ξεχωριστά,  επομένως  επιχειρήσεις  που  έχουν  τη δυνατότητα επιλογής, μπορούν να υποβάλουν δύο (ή και παραπάνω) διαφορετικές δηλώσεις με διαφορετικό τύπο υπαγωγής στην κάθε μία. Υπενθυμίζεται ότι η βασική διαφορά των δύο κατηγοριών αφορά το διάστημα ισχύος του  χρόνου  αναστολής  για  το  προσωπικό  που περιλαμβάνεται στη δήλωση,καθώς στην πρώτη περίπτωση (κλεισμένη επιχείρηση) το εν λόγω διάστημα είναι αυστηρά 15/3/2020-30/4/2020, ενώ στη δεύτερη (πληττόμενη επιχείρηση), το διάστημα είναι από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και για 45 ημέρες.

Τονίζεται, ότι κατά το διάστημα υποβολής διορθωτικών δηλώσεων 11-13/4/2020, παραμένει ανοικτή και η δυνατότητα υποβολής αρχικών / συμπληρωματικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους έχει  ανασταλεί  προσωρινά  από  Δημόσια  Αρχή.  Έτσι, αν  για  μία επιχείρηση προκύπτει η δυνατότητα επιλογής τύπου υπαγωγής, όπως περιγράφηκε παραπάνω,τότε μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει τις εξής ενέργειες:

  • Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση  της  λειτουργικότητας  για  τα Υποκαταστήματα  στις 6/4/2020,μπορεί, μέσω υποβολής ορθής επανάληψης αυτής, να αλλάξει τον τύπο  υπαγωγής,  είτε  από  κλεισμένη  σε  πληττόμενη,  είτε  από πληττόμενη σε κλεισμένη.
  • Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί πριν την ενεργοποίηση  της λειτουργικότητας  για  τα  Υποκαταστήματα  στις 6/4/2020,η οποία έχει υποβληθεί ως πληττόμενη και είναι επιθυμητό ένα μέρος των εργαζόμενων σε αυτή να δηλωθούν σε αναστολή με τύπο υπαγωγής κλεισμένη, θα πρέπει να κάνει ανάκληση των αναστολών τους από  την  συγκεκριμένη  δήλωση  με  ορθή  επανάληψη  αυτής  και  να υποβάλει νέα δήλωση, ως κλεισμένη, όπου θα δηλώνει σε αναστολή τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Επιπροσθέτως,  με  την  δυνατότητα  της  ορθής  επανάληψης  μιας αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, μπορεί μία επιχείρηση, εκτός από τη μεταβολή του τύπου υπαγωγής υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, να πραγματοποιήσει και τις εξής αλλαγές:

  1. ανάκληση δήλωσης  εργαζόμενου/ων  σε  αναστολή  της/των σύμβασης/εων εργασίας
  2. προσθήκη ή/και διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου

Ενώ  για  τις  παρακάτω δύο  ενέργειες,  απαιτείται  η  υποβολή  νέας συμπληρωματικής δήλωσης

  • προσθήκη  επιπλέον εργαζομένου/ων  σε  αναστολή  της/των σύμβασης/εων εργασίας,
  • συμπλήρωση εργαζομένων που η σύμβαση τους ορισμένου χρόνου έχει λήξει (είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζομένου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο) πριν τη συμβατική  ημερομηνία  λήξεως  της  και  συγκεκριμένα  εντός  του διαστήματος 1 έως 20.3.2020.

Η Υποβολή της Δήλωσης  Αναστολής  Συμβάσεων  Εργασίας πραγματοποιείται από την αρχική οθόνη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας από τομενού στο πάνω μέρος της οθόνης  [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ]–[Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων  Εργασίας]–[Εισαγωγή]ή εναλλακτικά από  την  ενότητα [Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας] κάνοντας κλικ στο [Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση, πατήστε εδώ:].

Το έντυπο με τις νέες οδηγίες του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και οι επίμαχοι κωδικοί

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα