Χρηστικά

ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο διαρκεί η αναστολή συμβάσεων εργασίας


Μέχρι πότε ο εργοδότης μπορεί να θέσει στον «πάγκο» τον εργαζόμενο - Οι διαφορές «κλεισμένης» και «πληττόμενης» επιχείρησης για τη μείωση του ενοικίου και την είσπραξη των 800€

Περιθώριο μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν οι εργοδότες να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων τους και οι αναστολές θα έχουν υποχρεωτικά διάρκεια 45 ημερών.

Αυτό αποσαφηνίζουν οι νέες οδηγίες που δίδονται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζονται οι διαφορές «κλεισμένης» και «πληττόμενης» επιχείρησης και οι χρόνοι υποβολής των αιτήσεων, που είναι κομβικής σημασίας για την ένταξη στο καθεστώς των δικαιούχων έκπτωσης ενοικίου κατά 40%, όπως και για τη λήψη των 800 ευρώ, από αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους.

Οι νέες οδηγίες αντανακλούν τα προβλήματα διάκρισης των δύο εννοιών, καθώς το πλαίσιο είναι ασαφές και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των μέτρων ανακούφισης και επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που απασχολούν.

Σχετικά με το χρόνο της διάρκειας αναστολής των συμβάσεων, η ΕΡΓΑΝΗ διευκρινίζει ότι οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού του μπορούν να τεθούν για μέρος ή για το σύνολο  αυτού σε αναστολή με δήλωση του εργοδότη από  την 24.3.2020 και μέχρι την 20.4.2020 σταδιακά και σε διαφορετικές ημερομηνίες και η κάθε αναστολή να διαρκεί  45 ημέρες.

Παράδειγμα: Ένας εργαζόμενος μπορεί να τίθεται σε αναστολή την 24η Μαρτίου 2020 και η λήξη της να είναι η 7η Μαΐου 2020 ή να τεθεί σε αναστολή από 20 Απριλίου, οπότε η λήξη της αναστολής αν είναι η 5η Ιουνίου 2020.

Η εν λόγω δυνατότητα της επιλογής προστέθηκε στο σύστημα από τις 11 Απριλίου και αφορά τόσο αρχικές / συμπληρωματικές δηλώσεις, όσο και ορθή επανάληψη δηλώσεων που είχαν υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020.

Οι νέες οδηγίες

Με το σημερινό έγγραφο, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ  διευκρινίζεται ότι:

1. Κλεισμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση που η επιχειρηματική λειτουργία της (εν μέρει ή εν όλω) έχει ανασταλεί με εντολή  Δημόσιας Αρχής.
Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως Κλεισμένη, εάν τουλάχιστον ένα από τα εξής ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κλεισμένων βάσει ΚΑΔ από εντολή δημόσιας αρχής σύμφωνα με την από 17.3.2020 ΥΑ του Υπ. Οικονομικών:

α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020, 

β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018,

γ) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας τουλάχιστον ενός εκ των Υποκαταστημάτων της  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας ανεξάρτητου χρόνου δήλωσης από τον Εργοδότη είναι από την 15.3.2020 έως 30.4.2020

2. Πληττόμενη Επιχείρηση: Επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως Πληττόμενη,  εάν  τουλάχιστον ένα από τα εξής ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με την από 17.3.2020 ΥΑ του Υπ. Οικονομικών, όπως ισχύει, και δεν ανήκει στη λίστα των κλεισμένων:

α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020,

β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018.

Η ΕΡΓΑΝΗ τονίζει στους να προσέξουν ότι οι αναστολές συμβάσεων εργασίας αυτής της κατηγορίας  έχουν χρόνο Έναρξης την  ημέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη και αυθημερόν γνωστοποίησης στον εργαζόμενο και διαρκούν για 45 ημέρες.

Σημειώνεται επίσης ότι από την 11.4.2020 και οι δύο κατηγορίες (κλειστών ή πληττόμενων) γεννούν για τον εργοδότη την ωφέλεια  της έκπτωσης του ενοικίου και στις δύο κατηγορίες ο εκμισθωτής του εργοδότη έχει τα ωφελήματα των οικονομικών διευκολύνσεων ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και από τις δύο κατηγορίες οι εργαζόμενοι επίσης απολαμβάνουν της ωφέλειας της έκπτωσης του ενοικίου ενώ μέχρι τώρα ο εκμισθωτής του εργαζομένου δεν απολαμβάνει καμιάς οικονομικής (φορολογικής)  διευκόλυνσης.

Η «ετυμηγορία»

Στο πλαίσιο όλων αυτών η ΕΡΓΑΝΗ πληροφορεί, ότι:

  • Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι για τις επιχειρήσεις που με βάση το 2.α ή/και το 2.β μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληττόμενες και με βάση το 1.γ μπορούν να χαρακτηριστούν ως κλεισμένες, δίδεται  δυνατότητα επιλογής, σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, δηλ. η επιχείρηση-εργοδότης ήταν κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής  και συνεπώς το προσωπικό ήταν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας από 15.3.2020 μέχρι 30.4.2020 (και συνεπώς το προσωπικό δεν εργαζόταν από το β 15νθημερο Μαρτίου και ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών) ή
  • ο εργοδότης ήταν πληττόμενος αλλά  η επιχείρηση είναι λειτουργούσα και οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού του μπορούν να τεθούν για μέρος ή για το σύνολο  αυτού σε αναστολή με δήλωση του εργοδότη από την 24.3.2020 και μέχρι την 20.4.2020 σταδιακά και σε διαφορετικές ημερομηνίες και η κάθε αναστολή να διαρκεί  45 ημέρες (δηλ πχ ένας εργαζόμενος μπορεί να τίθεται σε αναστολή την 24.3.2020 και η λήξη της να είναι την 7.5.2020 ή από 20.4 και μέχρι την  5.6.2020).
  • Η εν  λόγω δυνατότητα της επιλογής προστέθηκε στο σύστημα από τις 11/4 και αφορά τόσο αρχικές / συμπληρωματικές δηλώσεις, όσο και ορθή επανάληψη δηλώσεων που είχαν υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020.

Σημειώνεται ότι η επιλογή έχει ισχύ για την κάθε δήλωση της ίδιας επιχείρησης ξεχωριστά, επομένως επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα επιλογής, μπορούν να υποβάλουν δύο (ή και παραπάνω) διαφορετικές δηλώσεις με διαφορετική κατηγορία υπαγωγής στην κάθε μία. Έτσι, αν για μία επιχείρηση προκύπτει η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας υπαγωγής, όπως περιγράφηκε παραπάνω, τότε μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει τις εξής ενέργειες:

Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020,  μπορεί, μέσω υποβολής ορθής επανάληψης αυτής, να αλλάξει την κατηγορία υπαγωγής, είτε από κλεισμένη σε πληττόμενη, είτε από πληττόμενη σε κλεισμένη.

Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί πριν την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020, η οποία έχει υποβληθεί ως πληττόμενη και είναι επιθυμητό ένα μέρος των εργαζόμενων σε αυτή να δηλωθούν σε αναστολή με κατηγορία υπαγωγής κλεισμένη, θα πρέπει να κάνει ανάκληση των αναστολών τους από την συγκεκριμένη δήλωση με ορθή επανάληψη αυτής και να υποβάλει νέα δήλωση, ως κλεισμένη, όπου θα δηλώνει σε αναστολή τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Επιπροσθέτως, με την δυνατότητα της ορθής επανάληψης μιας αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, μπορεί μία επιχείρηση, εκτός από τη μεταβολή της κατηγορίας υπαγωγής υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, να πραγματοποιήσει και τις εξής αλλαγές:

ανάκληση δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας

προσθήκη ή/και διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα