Χρηστικά

17,4 ευρώ το «μεροκάματο» για κάθε μέρα αναστολής σύμβασης εργασίας (παραδείγματα)


Οι 15 αλλαγές που φέρνει στα εργασιακά η νέα ΠΝΠ – Ποιοι μπαίνουν σε αναστολή και ποιοι βγαίνουν υποχρεωτικά από αυτή και θα πληρώνονται από τους εργοδότες

Με την ημέρα θα υπολογίζεται για τον μήνα Μάιο η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους που θα παραμείνουν σε αναστολή και δεν υπάρχει πλέον ένα στάνταρ ποσό, το οποίο θα το λάβουν όλοι ανεξαιρέτως.

Το επίδομα των 800 ευρώ είναι πια παρελθόν και πλέον θα καταβάλλεται μια οικονομική ενίσχυση, υπό τον τύπο του «μεροκάματου» αναλογικά και όχι σε όλους τους εργαζόμενους, ενώ ορισμένοι, θα πρέπει να πληρώνονται από τους εργοδότες τους.

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε την 1η Μαΐου προβλέπει καθαρά ότι «οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής».

Πλέον δεν υπάρχει γενικό χρονικό όριο, που θα είναι σε αναστολή οι συμβάσεις, μέχρι 31 Μαΐου, αλλά θα είναι αναλογικό με βάση και τη διαδικασία ανοίγματος των επιχειρήσεων και την υποχρέωση άρσης της αναστολής των συμβάσεων.

Μια σημαντική διάταξη της νέας ΠΝΠ αναφέρει ότι οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή, εκτός και αν είναι «προσωρινή» ανάκληση.

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης δεν καθορίστηκε με την ΠΝΠ, αλλά θα γίνει με απόφαση του υπουργού Εργασίας και σύμφωνα με πληροφορίες θα ορίζει ότι το ποσό του ιδιότυπου αυτού «μεροκάματου» θα είναι 17,4 ευρώ. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα 800 ευρώ χορηγήθηκαν για διάστημα 46 ημερών από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου, οπότε η αναλογία κατά ημερολογιακή μέρα, είναι 17,39 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες που ο εργαζόμενους θα είναι σε νόμιμη αναστολή και θα προκύπτει το ποσό που δικαιούται. Ενδεχομένως να γίνουν στρογγυλοποιήσεις στο ποσό των 17,5 ευρώ ή στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα, αλλά είναι κάτι που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση τα ποσά θα είναι αναλογικά των ημερών παύσης της εργασιακής σύμβασης.

Ποιοι μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή

Δεν μπορούν όμως, όλοι οι εργαζόμενοι των πληττόμενων επιχειρήσεων να παραμείνουν σε αναστολή. Η ΠΝΠ προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες αποκωδικοποιούνται ως εξής:

 1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, δηλαδή ο εργοδότης διατηρήσει σε αναστολή περισσότερους εργαζόμενους από το 60%, τότε καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του 60%.
 2. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.
 3. Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.
 4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση της αναστολής των συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
 5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας  δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.
 7. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 8. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
 9. Εφόσον γίνει ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.
 10. Δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αναστολής σύμβασης εργασίας, για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.
 11. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.
 12. Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.
 13. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.
 14. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης. Δηλαδή, εάν ανακληθεί η αναστολή σύμβασης ενός εργαζομένου για διάστημα 10 ημερών, τότε για το δεκαήμερο αυτό, δεν θα λάβει κρατική ενίσχυση, αλλά θα λαμβάνει κανονικά τις αναλογικές αποδοχές από τον εργοδότη του.
 15. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Παραδείγματα

Εφόσον η ημερήσια οικονομική ενίσχυση είναι 17,4 ευρώ, ο εργαζόμενος που θα παραμείνει σε αναστολή θα λάβει τα ακόλουθα ποσά (με την επιφύλαξη των στρογγυλοποιήσεων)  ανάλογα με το χρόνο που θα είναι σε αναστολή:

 • Για 7 μέρες θα λάβει το ποσό των 121,74 ευρώ.
 • Για 10 μέρες θα λάβει το ποσό των 173,91 ευρώ
 • Για 15 μέρες θα λάβει το ποσό των 260,87 ευρώ
 • Για 20 μέρες θα λάβει το ποσό των 347,83 ευρώ
 • Για 25 μέρες θα λάβει το ποσό των 434,78 ευρώ
 • Για 31 μέρες θα λάβει το ποσό των 539,13 ευρώ.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα