Χρηστικά

Οι νέες προθεσμίες αιτήσεων και διορθώσεων για τα 800 ευρώ και τα ενοίκια


Το νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή νέων αιτήσεων και διορθώσεων από εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για τα 800 ευρώ και τη μείωση των ενοικίων

Νέες προθεσμίες για την υποβολή νέων αιτήσεων όπως και διορθώσεων από εργαζόμενους και επιχειρήσεις τρέχουν από σήμερα, για την είσπραξη της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ, καθώς και για τη μείωση των ενοικίων.

Από σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου καταβάλλεται το 800άρι στους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, από τις 21 έως τις 30 Απριλίου.

Ωστόσο με νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τόσο των αιτήσεων από εργαζόμενους και επιχειρήσεις, όσο και για διορθώσεις αιτήσεων που είχαν ήδη υποβληθεί αλλά ήταν ελλιπείς ή λανθασμένες.

Επιχειρήσεις - εργοδότες που άλλαξαν ΚΑΔ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που  προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, και προκειμένου αυτές και οι εργαζόμενοί τους να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης για τον μήνα Απρίλιο 2020, μπορούν να προβούν:
1. Σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (εάν δεν έχουν υποβάλει ξανά)
Οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α'84) από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε δηλώσεις από την Πέμπτη 7 Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου.
Σε περίπτωση που υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος από 21/3/2020 μέχρι 20/4/2020.

2. Σε ορθή επανάληψη. Οι εργοδότες που έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε ορθές επαναλήψεις στην ίδια περίοδο, δηλαδή από 7 μέχρι και 10 Μαΐου.

Επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε υποβολή νέων ή συμπληρωματικών υπεύθυνων δηλώσεων για τους εργαζόμενούς τους, από τις 7 μέχρι και τις 10 Μαΐου, προσδιορίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες αυτοί υπάγονται.

Συγκεκριμένα, θα δοθεί η δυνατότητα να προστεθούν εργαζόμενοι σε ξεχωριστό πίνακα της δήλωσης, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση αλλά δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης αυτής, με προϋπόθεση να έχουν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έντυπο έχει υποβάλει ο συγκεκριμένος εργοδότης στο ΠΣ Εργάνη στο παρελθόν και με υποχρέωση χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως προς την ειδική περίπτωση, όπως α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002, β) Μεταφοράς προσωπικού, γ) Γνήσιου Δανεισμού, δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν, ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α, στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν, ζ) Επίσχεσης εργασίας, η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας - Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020 - 20/4/2020.

Επιχειρήσεις-εργοδότες για τη δήλωση ενοικίων του Απριλίου

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του ενοικίου για τον μήνα Απρίλιο 2020, από τις 7 μέχρι και τις 10 Μαΐου.

Αλλαγές στις αναστολές συμβάσεων εργασίας

Πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από 21/3/2020 έως 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.
Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (νέων / συμπληρωματικών / ορθών επαναλήψεων) μπορούν να γίνουν από τις 7 μέχρι και τις 10 Μαΐου.

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι των ειδικών μπορούν να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), από την Παρασκευή 8 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 12 Μαίου. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Επιπροσθέτως, θα δοθεί δυνατότητα στις υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σήμανσης ενεργής θέσης εργασίας όπως εμφανίζεται αυτόματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στο ΠΣ Εργάνη, ως μη ισχύουσας, με υποχρέωση χαρακτηρισμού ως προς την ειδική περίπτωση, όπως: α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002, β) Μεταφοράς προσωπικού, γ) Γνήσιου Δανεισμού, δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν, ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α., στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν, ζ) Επίσχεσης εργασίας, η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας - Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες.

Το επίδομα των 800 ευρώ, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα το εισπράξουν μεταξύ 14 και 15 Μαΐου.

Οι εργαζόμενοι με πολλούς εργοδότες

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχει/ έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.
Σε περίπτωση εργαζόμενων που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων όμως οι δηλωμένες στο ΠΣ Εργάνη εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά, δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/3/2020 έως 20/4/2020, μπορούν να υποβάλουν δήλωση από την Παρασκευή 8 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου, ανεξάρτητα από το λήγοντα ΑΦΜ.
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 14 μέχρι και 15 Μαΐου.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων υποβάλουν τις δηλώσεις υποβάλουν τις αιτήσεις από Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου.

Η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα από 13 μέχρι και 14 Μαΐου και από 18 μέχρι και 19 Μαΐου.

Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα είναι: Λατόμοι, ασβεστοποιοί, Σμυριδορύκτες Νάξου, Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, Καπνεργάτες, Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Ηθοποιοί, Υποδηματεργάτες, Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου, Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων, Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, Χορευτές, Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, Μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019, Οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, οι φορτοεκφορτωτές, οι ξεναγοί, οι τουριστικοί συνοδοί, οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα