Χρηστικά

Αλλαγή ΚΑΔ για μεγαλύτερα οφέλη, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα


Τι προβλέπει η ΠΝΠ για τη δυνατότητα αλλαγής του ΚΑΔ από τις πληττόμενες επιχειρήσεις - Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Η δυνατότητα αναδρομικής αλλαγής ΚΑΔ παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, προκειμένου να μην χάσουν τα ευεργετήματα των μέτρων στήριξης.

Αυτό προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου η οποία εκδόθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η οποία ταυτόχρονα προβλέπει και αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για όσους καταστρατηγήσουν το μέτρο.

Ειδικότερα η ΠΝΠ καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται δεκτή η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020.

Στόχος είναι να επωφεληθούν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση τον κύριο ΚΑΔ, και σύμφωνα με τις λίστες που έχουν ανακοινωθεί, κόβονταν από τα μέτρα στήριξης.

Ωστόσο, όσοι υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία, αντιμετωπίζουν πολλαπλά πρόστιμα τόσο επί του τζίρου όσο και επί των ποσών που έλαβαν οι εργαζόμενοι, ενώ φυσικά επιστρέφουν και τις όποιες ενισχύσεις έλαβαν.

Η διάταξη της ΠΝΠ

Ειδικότερα το επίμαχο άρθρο 2 της ΠΝΠ είναι το ακόλουθο:
Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. 
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά: 
α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.
β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Διαβάστε επίσης