Χρηστικά

Τα 23 βήματα για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων


«Εγχειρίδιο» της ΑΑΔΕ με χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ

Σε 23 κινήσεις θα ολοκληρώνονται οι κατασχέσεις από την Εφορία των μισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με το «εγχειρίδιο» που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο «εγχειρίδιο» καταγράφονται με ακρίβεια τα βήματα που οφείλουν να ακολουθούν οι υπάλληλοι, από τη στιγμή που το χρέος κριθεί ληξιπρόθεσμο. Το πρώτο βήμα είναι η αναζήτηση τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη καθώς και πιθανές τακτικές ή έκτακτες εισπράξεις από τρίτους και το τελευταίο, 23ο, βήμα είναι η κατάσχεση.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι «τρίτοι» αρνηθούν ή κωλυσιεργήσουν την απόδοση των ποσών στο δημόσιο ή δώσουν ψευδή στοιχεία, τότε η οφειλή του αρχικού οφειλέτη χρεώνεται στους ίδιους!

Πάντως, η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα 11 έως και 20 ημερών.

Τα 23 βήματα πριν την κατάσχεση

Αναλυτικότερα τα βήματα των αρμοδίων υπηρεσιών που περιγράφει το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα:

 1. Επιλογή οφειλέτη, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας, κατά περίπτωση, Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης,  με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής, κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από την Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις  οφειλετών, κ.λπ.).
 2. Έρευνα, για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, μέσω των: TAXIS, Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) (άρθρο 62 του ν. 4170/2013 - Α΄ 163 ) ή άλλων πηγών πληροφόρησης.
 3. Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια τρίτων και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, από την εφαρμογή του TΑXIS του Τμήματος με αρμοδιότητα στο Δικαστικό και στη Νομική Υποστήριξη, ακολουθώντας τη διαδρομή: "ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ"/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, αντίστοιχα, με εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη/οφειλετών (μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) και του τρίτου, εισαγωγή των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας, αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, Πρωτοκόλληση εγγράφου με πάτημα πλήκτρου F3. Στην περίπτωση που ο τρίτος έχει κατοικία ή έδρα εκτός του Νομού, στον οποίο εδρεύει η εκδούσα το Κατασχετήριο (ΚΧΤ) Φορολογική Υπηρεσία ( Ε.Μ.ΕΙΣ. , Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), συντάσσεται διαβιβαστικό έγγραφο για την διαβίβαση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για την επίδοσή του με υπάλληλο αυτής ή με δικαστικό επιμελητή, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο.
 4. Ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού Κατασχετηρίου, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον Προϊστάμενο του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, των Ελεγκτικών Κέντρων, της Ε.Μ.ΕΙΣ. και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Υπηρεσιών αυτών.
 5. Αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου σε ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (ΚΧΤ), με πάτημα του πλήκτρου F3.
 6. Έγκριση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, μέσω της εφαρμογής του T XIS και αποστολή αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1257/04-12-2013 (Β΄3099) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 7. Καταχώρηση στοιχείων του κατασχετηρίου στη βάση δεδομένων της CCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. για την παρακολούθηση της είσπραξης. (το βήμα τηρείται μόνο στην Ε.Μ.ΕΙΣ.).
 8. Ανάθεση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη Φορολογική Αρχή δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχώρηση των στοιχείων του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του ΚΧΤ, καταχώρηση στην εκτύπωση παραλαβής του ΚΧΤ της ημερομηνίας παραλαβής προς επίδοση.
 9. Επίδοση μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ στον τρίτο. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης. Ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα το ΚΧΤ αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή αυτό αποστέλλεται ταχυδρομικά. Ανάκτηση του με αύξοντα αριθμό ( α/α) κατασχετηρίου και καταχώρηση της ημερομηνίας επίδοσης.
 10. Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στην δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το αποδεικτικό επίδοσης, τίθεται στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα, είτε με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου ανά έτος, είτε με αλφαβητική σειρά οφειλέτη.
 11. Ο τρίτος, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε, υποβάλλει εγγράφως δήλωση δια αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια Υπηρεσία. Ανάκτηση του αύξοντα αριθμού (α/α ) κατασχετηρίου και καταχώρηση του περιεχομένου της (ημερομηνία δήλωσης, σε θετική δήλωση /ποσόν κατάσχεσης προς απόδοση, αρνητική, κ.λπ.).
 12. Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου. Εξετάζεται η ειλικρίνεια και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής. Σε καταφατική περίπτωση, καταθέτει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ανακοπή, η οποία αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία.
 13. Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.
 14. Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, καταθέτει το Ν.Σ.Κ. ανακοπή, η οποία θα περιγραφεί στην διαδικασία καταγραφής ενδίκων βοηθημάτων.
 15. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Η οφειλή βεβαιώνεται σε βάρος του τρίτου σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. 1013971/892/0016/ΠΟΛ 1138/07-12-2006 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
 16. Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ).
 17. Παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση τρίτου επί ηλεκτρονικού ΚΧΤ. Καταχώριση του περιεχομένου της στο σχετικό πεδίο TΑXIS.
 18. Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, η οφειλή βεβαιώνεται σε βάρος του τρίτου.
 19. Η αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου.
 20. Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, καταθέτει το Ν.Σ.Κ. ανακοπή.
 21. Στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το κατασχεθέν στα χέρια του τρίτου, ποσόν, εντός των οριζόμενων από τον νόμο προθεσμιών, διενεργείται βεβαίωση του ποσού σε βάρος του τρίτου.
 22. Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στη μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ). 
 23. Η απόδοση διενεργείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, είτε στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα