Χρηστικά

Πού να επενδύσετε το «μαύρο χρήμα»!


Οι χώρες που δεν δίνουν στοιχεία για τις καταθέσεις και παρέχουν κίνητρα για την ίδρυση offshores, σύμφωνα με τον κατάλογο που έλαβε η ΑΑΔΕ από την Κομισιόν

Οκτώ κράτη και περιοχές παραμένουν κανονικοί «φορολογικοί παράδεισοι», ενώ πέντε κράτη αν και έχουν δεσμευτεί να προσαρμοστούν στους κανόνες του ΟΟΣΑ, ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεν το έχουν πράξει.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία καταγραφή των «φορολογικών παραδείσων» από την Κομισιόν την οποία κοινοποίησε σε όλες τις χώρες-μέλη, που σημαίνει ότι ακόμη υπάρχουν «ευκαιρίες» για όσους έχουν «μαύρο χρήμα» για «παρκάρισμα» ή για ξέπλυμα.

Η διατήρηση ή μιας χώρας στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων, σημαίνει πως δεν συνεργάζεται και δεν κοινοποιεί στοιχεία στα άλλα κράτη για τις καταθέσεις ή άλλου είδους επενδύσεις που τυχόν έχουν κάτοικοι άλλης χώρας. Καλύπτονται έτσι όσοι έχουν αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες των συγκεκριμένων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Έλληνες, αφού σε κάθε λίστα που αποκαλύπτεται, πως, συμπατριώτες μας φιγουράρουν σε καλές θέσεις.

Γνωστές είναι οι περιπέτειεες με τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, τα 65 CDs με τα εμβάσματα, τα Panama-Papers κ.λ.π.

Σημειώνεται πως αρκετές από τις χώρες, που αρνούνται ή κωλυσιεργούν να εφαρμόσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, αρχικά είχαν συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν το εφαρμόζουν.

Η συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει ότι οι τραπεζικές αρχές των συγκεκριμένων χωρών του πλανήτη θα παρέχουν τα λεπτομερή στοιχεία που διαθέτουν για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλοδαπών πολιτών, στις αρχές των χωρών στις οποίες έχουν τη φορολογική τους κατοικία.

Δηλαδή οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες πολίτες π.χ. στον Παναμά ενώ οι ελληνικές αρχές θα παρέχουν τα ίδια στοιχεία στις αρχές του Παναμά, για τους πολίτες του, που έχουν λογαρριασμούς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές της εφορίας ή της οικονομικής εισαγγελίας κ.λπ. αρχών, θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς των ελεγχομένων και, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με δηλωτέο λογαριασμό για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής.

Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών που συμμετέχουν στη συμφωνία συνεργασίας θα αφορούν:
1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
2. Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
3. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
4. Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:

  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

5. Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.
Σημειώνεται, πως όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία, και έχουν φορολογηθεί, δεν πρέπει να ανησυχούν. Δεν ισχύει το ίδιο για όσους χρήματα που δεν δικαιολογούνται και τα οποία αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Ποιοι είναι οι «φορολογικοί παράδεισοι»

Σύμφωνα με το έγγραφο (2019/C 386/02) της Κομισιόν, ο κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας είναι ο ακόλουθος:

  1. Αμερικανική Σαμόα: Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.
  2. Φίτζι: Τα Φίτζι δεν έχουν ακόμη τροποποιήσει ή καταργήσει τα επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα τους. Η δέσμευση των Φίτζι να συμμορφωθούν με τα κριτήρια 1.2, 1.3 και 3.1 μέχρι τα τέλη του 2019 θα συνεχίσει να παρακολουθείται.
  3. Γκουάμ: Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.
  4. Ομάν: Το Ομάν δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.
  5. Σαμόα: Η Σαμόα έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Επιπλέον, η Σαμόα δεσμεύθηκε να συμμορφωθεί με το κριτήριο 3.1 μέχρι τα τέλη του 2018 αλλά δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.
  6. Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο έχει χαρακτηριστεί «μη συμμορφούμενο» από το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Η δέσμευση του Τρινιδάδ και Τομπάγκο να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 μέχρι τα τέλη του 2019 θα παρακολουθείται.
  7. Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι: Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν δεσμεύθηκαν να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα.
  8. Βανουάτου: Το Βανουάτου διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

Διευκολύνουν τις offshores

Επίσης πέντε χώρες, διευκολύνουν τις υπεράκτιες δομές που προσελκύουν κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Πρόκειται για τις Μπαχάμες, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Νήσοι Κάιμαν. 
Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν δεσμευθεί να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες περί οικονομικής υπόστασης στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, άρχισαν διάλογο σε θετικό πνεύμα με την Ομάδα και παρέμειναν συνεργάσιμες, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τα τέλη του 2019 για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα