Τράπεζες

ΛΕΠΕΤΕ: Δύο αποφάσεις δικαιώνουν συνταξιούχους!


Το μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Εθνική είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τη μηνιαία επικούρηση. Εικονικός ο δανεισμός στο Λογαριασμό.

Με δύο νέες δικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνονται οι ενάγοντες συνταξιούχοι της Εθνικής, καθώς κρίθηκε ότι η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να τους καταβάλλει τη μηνιαία επικούρηση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έγινε από το δικηγόρο των εναγόντων, δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, με τις αποφάσεις 512/2019 και 516/2019 και του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές οι αντίστοιχες αγωγές συνολικά διακοσίων συνταξιούχων, που είχαν συζητηθεί κατά τις δικασίμους της 4ης Οκτωβρίου 2018 και της 8ης Οκτωβρίου 2018.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε με αυτές την «υποχρέωση της εναγομένης Ε.Τ.Ε. να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κανονισμού του ΛΕΠΕΤΕ μηνιαία επικούρηση», καθώς και την υποχρέωση αυτής να τους καταβάλει νομιμοτόκως τις μηνιαίες επικουρήσεις του ένδικου χρονικού διαστήματος.

Είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με τις κύριες σκέψεις των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων απορρίπτεται το επιχείρημα της Εθνικής, σύμφωνα με το οποίο οι χρηματοδοτήσεις που έχει προσφέρει την τελευταία 10ετία δεν αποτελούν αναγνώριση υποχρέωσης να καλύπτει τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ.

Ειδικότερα, κρίνονται άκυρες οι επικαλούμενες από την ΕΤΕ «δανειακές συμβάσεις» προς τον ΛΕΠΕΤΕ, δεδομένου ότι ο Λογαριασμός δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και στερείται, ως εκ τούτου, δικαιοπρακτικής ικανότητας για την κατάρτιση δανείου.

Περαιτέρω, δεν προβλέπεται στο Καταστατικό του ΛΕΠΕΤΕ η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων δανείου, ούτε τέτοια αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Επιτροπής. Ακόμη και αν είχαν συναφθεί οι εν λόγω δανειακές συμφωνίες, αυτές είχαν προσχηματικό χαρακτήρα αφού τα μέρη γνώριζαν την αδυναμία επιστροφής των χρημάτων από τον ΛΕΠΕΤΕ στην ΕΤΕ εις το διηνεκές. Οι εν λόγω «δανειακές συμβάσεις» είναι εικονικές και ως εκ τούτου άκυρες.

Οι χορηγήσεις της Ε.Τ.Ε. προς τον ΛΕΠΕΤΕ κρίθηκε ότι συνιστούσαν οικειοθελείς παροχές της προς τους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ, «με τη μορφή της άνευ νομικής υποχρέωσης διαρκούς χρηματοδότησής του, προς επίτευξη της αδιάλειπτης εκ μέρους του παροχής των επικουρήσεων».

Οι εν λόγω οικειοθελείς παροχές της ΕΤΕ «έλαβαν χώρα χωρίς διατύπωση ρητής επιφύλαξης διακοπής τους στο μέλλον, καθόσον προϋπόθεση της “επιφύλαξης ελευθεριότητας” της οικειοθελούς παροχής στο μέλλον συνιστά η προηγούμενη γνωστοποίησή της από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, η οποία ωστόσο (γνωστοποίηση) ουδέποτε υπήρξε στην υπό κρίση περίπτωση».

Επίσης, κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δημιουργήθηκε εύλογη πεποίθηση στους δικαιούχους της επικούρησης ότι οι επικουρήσεις θα εξακολουθούσαν να καταβάλλονται ανελλιπώς και στο μέλλον παρά τις όποιες ταμειακές δυσχέρειες του Λογαριασμού, δημιουργώντας βάσιμο δικαίωμα προσδοκίας για την παροχή τους.

Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε σιωπηρή συμφωνία μεταξύ ΕΤΕ και δικαιούχων της επικούρησης για χρηματοδότηση από την πρώτη στο μέλλον τον Λογαριασμό, «ώστε να καθίσταται εφικτή η καταβολή των μηνιαίων επικουρήσεων τόσο στο σύνολο των δικαιούχων του Λογαριασμού όσο και για το σύνολο των οφειλόμενων παροχών του».

Η αιφνίδια τον Δεκέμβριο του 2017 διακοπή καταβολής των μηναίων επικουρήσεων στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ συνιστά παραβίαση εκ μέρους της ΕΤΕ συμβατικής της υποχρέωσης. «Η απόφαση της ΕΤΕ να σταματήσει τη χρηματόδοτηση του Λογαριασμού και να παύσει μονομερώς τη χορήγηση των επικουρήσεων αποτελεί μη νόμιμη ανάκληση συμβατικής παροχής και ως εκ τούτου συνιστά αυθαίρετη αθέτηση της προαναφερόμενης σιωπηρής συμφωνίας», αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης.

Εξάλλου, γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός της αγωγής ότι υπήρξε «παραβίαση διαμορφωθείσας επιχειρησιακής συνήθειας από την Ε.Τ.Ε.» και αναγνωρίζεται «η υποχρέωση της εναγομένης Ε.Τ.Ε. να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κανονισμού του ΛΕΠΕΤΕ μηνιαία επικούρηση», καθώς και η υποχρέωση αυτής να τους καταβάλει νομιμοτόκως τις μηνιαίες επικουρήσεις του ένδικου χρονικού διαστήματος.

Η έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων είναι ασφαλώς ενθαρρυντική για την εξέλιξη τους σκληρού δικαστικού αγώνα ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου και, εν συνεχεία, ενώπιον του Αρείου Πάγου, όπως σχολιάζει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Τι λέει η Εθνική

Πάντως, η τράπεζα επιμένει ότι τα δικαστήρια θα την δικαιώσουν. «Ο Όμιλος δεν έχει διενεργήσει καμία πρόβλεψη για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις δεδομένου ότι η Διοίκηση εκτιμά ότι η πιθανότητα αρνητικής έκβασης των υποθέσεων αυτών είναι απομακρυσμένη», σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις γ' τριμήνου 2018, όπου εξηγείται ότι:

  • Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Τράπεζας από τους συνταξιούχους του Λογαριασμού Επικούρησης των υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε («ΛΕΠΕΤ Ε»), οι οποίο αμφισβητούν το καθεστώς καθορισμένων εισφορών του εν λόγω ταμείου, ισχυριζόμενοι ότι η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να καλύψει οποιοδήποτε ταμειακό έλλειμμα. Μέχρι σήμερα, 9 αιτήσεις για έκδοση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκαν, 22 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων έχουν συζητηθεί υπέρ της Τράπεζα ς και 5 υπέρ των 417 πρώην υπαλλήλων της.
  • Για τις υποθέσεις που τα αρμόδια δικαστήρια έκριναν εναντίον της Τράπεζας, τα ποσά που επιδικάστηκα ν έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματά της. Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας μέχρι την 21 Νοεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των €416 χιλ.
  • Ασκήθηκαν 95 αγωγές, εκ των οποίων οι 72 έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί επ’ αυτών 4 αποφάσεις, 1 υπέρ και 3 κατά της Τράπεζας. Η Τράπεζα δεν έχει προβεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού για τις παραπάνω αποφάσεις, έχει ασκήσει έφεση κατά των 2 και βρίσκεται στην διαδικασία άσκησης έφεσης κατά της τρίτης απόφασης.
Διαβάστε επίσης