Τράπεζες

ΛΕΠΕΤΕ: Πώς θα «καθαρίσει» ο ισολογισμός της ΕΘνικής!


Ψηφίζεται ως το τέλος του μήνα η ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, θα γίνει αναφορά στην οικονομική έκθεση 2018

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει ψηφισθεί από τη Βουλή η διάταξη που θα εισαχθεί από το υπουργείο Εργασίας και θα προβλέπει την υπαγωγή και των συνταξιούχων της Εθνικής, οι οποίοι δικαιούνται τη μετεργασιακή παροχή του Λογαριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ), στο ενιαίο επικουρικό ταμείου, ΕΤΕΑΕΠ.

Η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει τις γραμμές επικοινωνίας με τους συνταξιούχους. Ομως η τροπολογία για την ένταξη των συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΠ είναι έτοιμη και έχει περιληφθεί στο ογκώδες πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να έχει ψηφισθεί πριν το τέλος του μήνα, οπότε και λήγουν τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Το τέλος αυτού του μήνα, όμως, όπως εξηγούν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι σημαντικό ορόσημα για έναν ακόμη λόγο: Η Εθνική Τράπεζα περιμένει την ψήφιση της ρύθμισης εντός αυτού του χρονικού ορίου, ώστε να μπορέσει να μνημονεύσει στην οικονομική έκθεση για το 2018 την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομοθετικής ρύθμισης για τους συνταξιούχους.

Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί το κύρος του ισολογισμού της (θα «καθαρίσει», όπως λέγεται χαρακτηριστικά, από την εκκρεμότητα του ΛΕΠΕΤΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα θα αναφέρει στις σημειώσεις της οικονομικής έκθεσης το ποσό που θα καταβάλει εφάπαξ στο ΕΤΕΑΕΠ για τη χορήγηση επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους που είχαν δικαίωμα επικούρησης από τον ΛΕΠΕΤΕ, ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, την επιχειρηματολογία υπέρ της απόφασής της για τη διακοπή της παροχής χρηματοδότησης στο Λογαριασμό.

Έτσι, θα δικαιολογηθεί με πιο πειστικό τρόπο και η απόφαση της διοίκησης της τράπεζας να μην εγγράψει οποιαδήποτε πρόβλεψη για μελλοντικές πληρωμές προς τους συνταξιούχους, παρά το γεγονός ότι θα συνεχισθούν στο μέλλον οι δίκες για τις αγωγές που έχουν καταθέσει χιλιάδες συνταξιούχοι, διεκδικώντας την πλήρη κάλυψη των ελλειμμάτων του Λογαριασμού από την τράπεζα, στη βάση σχετικής συμφωνίας του παρελθόντος με τη διοίκηση.

Αυτά τα ελλείμματα, εάν αποτυπώνονταν λογιστικά, όπως επιβάλλουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, δηλαδή στη βάση αναλογιστικής έκθεσης για τη διαμόρφωσή τους στο μέλλον, μέχρι το κλείσιμο του ΛΕΠΕΤΕ (στο Λογαριασμό δεν μπαίνουν νέοι υπάλληλοι μετά το 2005), θα άνοιγαν μια μεγάλη «τρύπα» στα βιβλία της Εθνικής, φέρνοντας την τράπεζα μπροστά ακόμη και σε ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι ήδη από τον ισολογισμό του 2017, η Εθνική έχει προσπαθήσει να δώσει και λογιστικό τέλος στην επιβάρυνσή της από τον ΛΕΠΕΤΕ, τον οποίο, όπως υποστηρίζουν συνταξιούχοι, χρησιμοποίησε στο πρόσφατο παρελθόν για να καλύψει ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής της.

Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για τον ΛΕΠΕΤΕ, θεωρώντας ότι πρόκειται για λογαριασμό σταθερών εισφορών και όχι εγγυημένων παροχών, γι' αυτό και στο κεφάλαιο της πιο πρόσφατης οικονομικής έκθεσης (γ' τρίμηνο 2018) σημειώνει ότι σχηματίζει προβλέψεις μόλις 70 εκατ. ευρώ για διάφορα εκκρεμή στα δικαστήρια θέματα.

Ειδικότερα, στη σχετική σημείωση, η οποία για το 2018 θα εμπλουτισθεί και με τις αναφορές στη νομοθετική ρύθμιση, αφού αυτή θα προωθηθεί έγκαιρα για να θεωρηθεί ως γεγονός που συνέβη μετά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Εθνική ανέφερε τα ακόλουθα:

  • Υπάρχουν ορισμένες εκκρεμείς απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές κατά του Ομίλου, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πιθανή ζημία, επειδή οι αγωγές μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια, πολλές από τις αγωγές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα της τελικής έκβασης, υπάρχει αβεβαιό τητα ως προς την έκβαση των εκκρεμών προσφυγών και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.
  • Ωστόσο, κατά την άποψη της Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, η οριστική διευθέτησή τους και οι πιθανές δικαστικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση ταμειακών ροών. Παρόλα αυτά, το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματισθεί από τον Όμιλο κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2018 για επίδικες απαιτήσεις ανέρχεται σε €70 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €76 εκατ.).
  • Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Τράπεζας από τους συνταξιούχους του Λογαριασμού Επικούρησης των υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε («ΛΕΠΕΤ Ε»), οι οποίο αμφισβητούν το καθεστώς καθορισμένων εισφορών του εν λόγω ταμείου, ισχυριζόμενοι ότι η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να καλύψει οποιοδήποτε ταμειακό έλλειμμα. Μέχρι σήμερα, 9 αιτήσεις για έκδοση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκαν, 22 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων έχουν συζητηθεί υπέρ της Τράπεζα ς και 5 υπέρ των 417 πρώην υπαλλήλων της.
  • Για τις υποθέσεις που τα αρμόδια δικαστήρια έκριναν εναντίον της Τράπεζας, τα ποσά που επιδικάστηκα ν έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματά της. Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας μέχρι την 21 Νοεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των €416 χιλ.
  • Ασκήθηκαν 95 αγωγές, εκ των οποίων οι 72 έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί επ’ αυτών 4 αποφά σεις, 1 υπέρ και 3 κατά της Τράπεζα ς. Η Τράπεζα δεν έχει προβεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού για τις παραπάνω αποφάσεις, έχει ασκήσει έφεση κατά των 2 και βρίσκεται στην διαδικασία άσκησης έφεσης κατά της τρίτης απόφασης. Ο Όμιλος δεν έχει διενεργήσει καμία πρόβλεψη για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις δεδομένου ότι η Διοίκηση εκτιμά ότι η πιθανότητα αρνητικής έκβασης των υποθέσεων αυτών είναι απομακρυσμένη.