Ελλάδα

Xρηματικά έπαθλα έως €3 εκατ. για καταπολέμηση του brain drain


Θεσμοθετούνται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρηματικά έπαθλα για την επιβράβευση δικτύων επιστημονικού-ερευνητικού δυναμικού και συνεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, στα οποία συμμετέχουν και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η θεσμοθέτηση των βραβείων κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό.

Ο θεσμός αυτός, περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το εμπορικό απόρρητο και όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τα χρηματικά έπαθλα θα χορηγούνται κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων από ειδική επιτροπή.

Επιλέξιμοι για τα έπαθλα θα είναι:

  • Διακρατικά δίκτυα επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε ελληνικής καταγωγής είτε πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία έτη, και οι οποίοι διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν για τουλάχιστον ένα έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.  Σε κάθε δίκτυο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο χώρες, εκ των οποίων μία υποχρεωτικά είναι η Ελλάδα.
  • Προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών που αφορούν στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα, και στις οποίες συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε ελληνικής καταγωγής είτε πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία έτη, και οι οποίοι διαμένουν και απασχολούνται στο εξωτερικά για τουλάχιστον ένα  έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.

Τα χρηματικά έπαθλα δεν θα κατάσχονται, δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση του συνολικού διανεμόμενου χρηματικού ποσού που πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέρχεται έως τα 3 εκατ. ευρώ.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης απαιτείται η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης