Χρηστικά

Το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!


Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα αναζητεί στοιχεία καταθέσεων στο εξωτερικό για περισσότερα από 30 άτομα

Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία καταθέσεων για περισσότερα από 30 άτομα.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, ότι, το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα είναι ανεξάντλητο παρά τους πυκνούς ελέγχους των αρμοδίων αρχών.

Ειδικότερα μόνο τον Ιανουάριο του 2020, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παρέλαβε από τις φορολογικές Αρχές, 7 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 4,84 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η Αρχή, απέστειλε τον Ιανουάριο  αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 31 άτομα.

Σημειώνεται ότι το 2019, η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα  σε 81 υποθέσεις μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 72,43 εκατ. ευρώ. Επίσης έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις, για 370 άτομα συνολικά.

Τι αναζητεί η Αρχή στο εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:

  1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  2. Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
  3. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
  4. Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:
  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής

Τις συγκεκριμένες υποθέσεις ερευνά η Α΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συγκεντρώνει, διερευνά, αξιολογεί και συσχετίζει τις αναφορές υπόπτων ή ασυνηθών συναλλαγών που υποβάλλουν στην Αρχή τα κατά Νόμο υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή περιέρχονται σε αυτήν από τα μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή και αφορούν επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή συναλλακτικές δραστηριότητες, που ενδεχομένως σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, όταν διεξάγεται έρευνα ή ποινική προκαταρκτική εξέταση, να διατάζει την απαγόρευση της κινήσεως λογαριασμών, τίτλων, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή το άνοιγμα θυρίδων ή την απαγόρευση μεταβιβάσεως ή εκποιήσεως οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας να διατάσσει την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Μετά το πέρας της ανάλυσης των υποθέσεων, η Μονάδα αποφασίζει αν πρέπει να τεθούν στο αρχείο, ή να παραπεμφθούν με αιτιολογημένο πόρισμα της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγέντα στοιχεία κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που αρχειοθετήθηκε, μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχισθεί η έρευνα, ή να συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής.

Ακόμη, η Α΄ Μονάδα (όπως και οι λοιπές Μονάδες της Αρχής), έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής και οργανισμού, που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα. Επιπλέον, μπορεί να ζητά στο πλαίσιο της ανάλυσης των υποθέσεων, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους, από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές, ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής. Σε σοβαρές κατά περίπτωση υποθέσεις, δύναται να διενεργηθούν ειδικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η Α΄ Μονάδα, μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας, ή μη συμμόρφωσης των εν λόγω προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους.

Έναντι της Μονάδας δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τέλος, το προσωπικό της Α΄ Μονάδας, έχει άμεση πρόσβαση μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, ήτοι ειδική πλατφόρμα, εντός 24 ωρών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών υπόπτων προσώπων (φυσικών και νομικών) και εντός 48 ωρών στις κινήσεις αυτών.

Διαβάστε επίσης