Χρηστικά

Νέο σώμα «Αδιάφθορων» στην ΑΑΔΕ- Τι θα ελέγχει


Η νέα υπηρεσία θα δέχεται, θα αξιολογεί υποχρεωτικά και θα διερευνά καταγγελίες για παραβατική συμπεριφορά εφοριακών

Στη συγκρότηση νέου σώματος «Αδιάφθορων» στη φορολογική διοίκηση προχώρησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους των εφοριακών υπαλλήλων.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), που θα ελέγχει και θα διερευνά πληροφορίες και καταγγελίες για ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα εφοριακών, τελωνειακών και άλλων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, η οποία στελεχώνεται από Οικονομικούς Επιθεωρητές με αρμοδιότητες προανακριτικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Πιτσιλή, που περιέχει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού της Δ.ΕΣ.ΥΠ. οι αρμοδιότητες των στελεχών της νέας υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Δ.ΕΣ.ΥΠ. υπάγονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η ελεγκτική της αρμοδιότητα συνίσταται πρωτίστως στη διερεύνηση και εξιχνίαση, ανά την Επικράτεια, μιας σειράς ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, (μέσω διοικητικής έρευνας, προκαταρκτικής εξέτασης, ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς και ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας) τα οποία διαπράττουν ή στα οποία συμμετέχουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ. Τα προς διερεύνηση και εξιχνίαση αδικήματα και παραπτώματα είναι τα εξής:

 • Ποινικά αδικήματα: Πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροληψία, δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, ψευδής βεβαίωση, νόθευση, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως, αθέμιτη συμμετοχή, παράβαση καθήκοντος, υπεξαίρεση κατά του Δημοσίου, απιστία σχετική με Υπηρεσία, ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φορολογικής, Δημοσιονομικής και Τελωνειακής νομοθεσίας και ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Δίκαιο του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Πειθαρχικά παραπτώματα: Περιπτώσεις φαινομένων χρηματισμού μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων καταγγελιών και σοβαρών υποθέσεων που έχουν ως συνέπεια απώλεια εσόδων του κράτους.

Επίσης οι αρμοδιότητες της ΔΕΣΥΠ εκτείνονται και:

 • Στη διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, είτε εν ενεργεία, είτε πρώην υπαλλήλων των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση.
 • Στη συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, στα προαναφερθέντα ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
 • Στη διενέργεια στοχευμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και τον καταλογισμό των ευθυνομένων.
 • Στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο του έτους 2017 που τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος Οργανισμός της ΑΑΔΕ και στους καταλογισμούς αυτών, καθώς και στους εκκρεμείς καταλογισμούς κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
 • Στον διαχειριστικό και Οικονομικό έλεγχο του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων ΤΙR και για την παροχή εγγύησης.
 • Στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ, προς διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων νόμων, κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών, με σκοπό την αποκάλυψη αλλά και την πρόληψη τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς, εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων.
 • Στην εξέταση καταγγελιών και αναφορών που αφορούν σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχε ήδη διενεργηθεί έλεγχος, αποκλειστικά για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Η Δ.ΕΣ.ΥΠ.θα συνεργάζεται με άλλες Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου - όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και οι κατά τόπους αρμόδιοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τα Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα  και η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ - με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, την ανάληψη κοινών δράσεων και την απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειριών για την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Καταγγελίες επώνυμες και ανώνυμες

Η νέα υπηρεσία θα δέχεται θα αξιολογεί και θα διερευνά καταγγελίες πολιτών, επώνυμες και ανώνυμες.

Ειδικότερα, οποιαδήποτε καταγγελία, αναφορά ή πληροφορία που χρήζει αναλογικής μεταχείρισης και αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, περιέρχεται σε γνώση της Δ.ΕΣ.ΥΠ. και υποβάλλεται σε επεξεργασία από Οικονομικό Επιθεωρητή του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων της Διεύθυνσης, ο οποίος διενεργεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την αξιοποίησή της.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται στη Δ.ΕΣ.ΥΠ. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

 1. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής,
 2. μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση αυτής,
 3. με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σε αυτή και στην Υποδιεύθυνση αυτής και
 4. τηλεφωνικά, με ταυτόχρονη καταγραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο των καταγγελθέντων.

Για την αξιολόγηση της καταγγελίας καταρτίζεται σχετικός φάκελος υπόθεσης/ καταγγελίας, από τον εκάστοτε Οικονομικό Επιθεωρητή στον οποίον χρεώνεται ο χειρισμός της υπόθεσης.

Η αξιολόγηση της καταγγελίας, περιλαμβάνει την έρευνα, την ανάλυση και τη σύνθεση των αναγραφόμενων, σ’ αυτήν, πληροφοριακών στοιχείων, με τη χρήση, στο πλαίσιο της νομιμότητας, κάθε δυνατής πηγής πληροφοριών (διαδίκτυο, υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα), προκειμένου να διασταυρωθεί και να επαληθευτεί κάθε πληροφοριακό δεδομένο που περιλαμβάνεται στο σώμα της καταγγελίας/αναφοράς.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση της καταγγελίας, αναφοράς ή πληροφορίας, ο Οικονομικός Επιθεωρητής δύναται να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από πρόσωπα ή Υπηρεσίες εντός και εκτός ΑΑΔΕ και να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στην καταγγελία, με σκοπό την ολοκλήρωση του φακέλου της.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα/έκβαση της αξιολόγησης, οι καταγγελίες κατατάσσονται σε:

 • Καταγγελίες/φάκελοι υποθέσεων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, προκειμένου είτε να αρχειοθετηθούν (αν από την περαιτέρω διερεύνηση δεν προκύψουν επαρκή στοιχεία) είτε (σε αντίθετη περίπτωση) να εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου.
 • Καταγγελίες/φάκελοι υποθέσεων που αξιολογούνται ως αβάσιμες, ασαφείς, αόριστες, γενικόλογες, ασήμαντες καταχρηστικά επαναλαμβανόμενες ή μη χρήζουσες περαιτέρω διοικητικής έρευνας και αρχειοθετούνται,
 • Καταγγελίες/φάκελοι υποθέσεων που τίθενται σε προσωρινό αρχείο, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης αξιοποίησής τους, προκειμένου να ανασυρθούν και να εξετασθούν στην περίπτωση που ληφθούν επιγενόμενα στοιχεία.

Οι καταγγέλλοντες, σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται εγγράφως για την έκβαση των καταγγελιών που αξιολογούνται.

Δεκάδες παραβάτες το 2022

Σύμφωνα με τον Απολογισμό της ΑΑΔΕ για το έτος 2022, το προηγούμενο έτος παραπέμφθηκαν 62 υπάλληλοι ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τις υποθέσεις διαφθοράς, σημειώνεται ειδικότερα ότι για τις υποθέσεις που ξεκίνησαν βάσει πορισματικών εκθέσεων, 9 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και εκκρεμεί ερώτημα ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για 8 υπαλλήλους για τη θέση ή όχι σε δυνητική αργία. Αναφέρεται επίσης ότι, 1 υπάλληλος τέθηκε σε δυνητική αργία.

Περαιτέρω και όσον αφορά στις υποθέσεις που ξεκίνησαν βάσει της γνωστοποίησης της ποινικής δίωξης από την αρμόδια εισαγγελία, αναφέρεται ότι 6 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα πειθαρχικά παραπτώματα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, της παράβασης καθήκοντος κατά τον ΠΚ, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς και της απόκτησης οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποθέσεων, 2 υπάλληλοι τέθηκαν σε υποχρεωτική αργία, για 6 υπαλλήλους εκκρεμεί ερώτημα για τη θέση ή όχι σε δυνητική αργία ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και 1 υπάλληλος δεν τέθηκε σε αργία, σύμφωνα με σχετική Γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αναφέρεται επίσης ότι, 2 υπάλληλοι απολύθηκαν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα