Χρηστικά

Τα διπλά κέρδη της ρύθμισης των 120 δόσεων (παραδείγματα)


Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που εξηγεί τα οφέλη για όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και για όσους επανυποβάλλουν αίτηση υπαγωγής

Διπλό όφελος εξασφαλίζουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στις 120 δόσεις και πληρώσουν προκαταβολικά ένα σημαντικό μέρος των χρεών, ενώ ταυτόχρονα αίρονται τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί όπως και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οι τελευταίες οδηγίες για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων των χρεών προς το δημόσιο, φωτίζοντας συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα που αφορούν στους οφειλέτες, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν αυξημένη προκαταβολή.

Ειδικότερα, παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με βασική οφειλή 100.000 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 20.000 ευρώ, επιλέγει πρόγραμμα ρύθμισης 120 δόσεων για το οποίο, βάσει του νόμου, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων/τόκων 10%.

Εφόσον προκαταβάλλει ποσό 5.000 ευρώ, οι προσαυξήσεις/τόκοι θα μειωθούν ισόποσα και θα διαμορφωθούν σε 15.000 ευρώ (ήτοι 20.000-5.000).

Στο εναπομείναν ποσό των 15.000 ευρώ θα υπολογιστεί και η απαλλαγή 10%, ήτοι οι τόκοι/προσαυξήσεις θα διαμορφωθούν τελικώς σε 13.500 ευρώ ήτοι 15.000 - (10%Χ15.000).

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η διαδικασία για την εξασφάλιση της έκπτωσης είναι η ακόλουθη:

  • Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
  • Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού και υπαγωγή της οφειλής σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 δύναται να υποβληθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε ρύθμιση.
  • Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., μετά την καταβολή της προκαταβολής.
  • Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54 Α' του Κ.Φ.Δ. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου (Φ.Α.Π. ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) είτε από τον υπόχρεο είτε από συμβολαιογράφο, ισχύουν τα οριζόμενα στις ΠΟΛ.1004/2015 (Β'2) Απόφαση ΓΓΔΕ και ΠΟΛ.1117/2015 εγκύκλιο.
  • Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.

Τι ισχύει για όσους υποβάλλουν ξανά αιτήσεις

Όσοι οφειλέτες έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους στη ρύθμιση και επιθυμούν να τύχουν των απαλλαγών αναφορικά με τη δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής τους με προκαταβολή, μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (30 Σεπτεμβρίου 2019), για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Στην περίπτωση υπαγωγής εκ νέου σε ρύθμιση σύμφωνα με τα ανωτέρω επέρχεται, με την πίστωση της προκαταβολής, απώλεια του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Επίσης μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπαχθείσες οφειλές στη ρύθμιση σε 3% ετησίως, από 5% που ίσχυε. Ο μειωμένος τόκος (3%) θα υπολογίζεται για τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν.4621/2019 (31.7.2019), σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

Επίσης η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι:

  • Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία μέχρι 3.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση της προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος, το όριο των 3.000 ευρώ ανά Υπηρεσία διαμορφώνεται με την αφαίρεση της προκαταβολής.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο με εισόδημα έως και 10.000 ευρώ, με βασική οφειλή 4.500 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 1.500 ευρώ, εφόσον προκαταβάλλει 1.500 ευρώ, δεν θα επιβαρυνθεί με τον τόκο της ρύθμισης.

 

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα