Χρηστικά

Τα 91 εισοδήματα - «ασπίδες» στα τεκμήρια!


Ισχύουν τόσο για τους πληττόμενους από την πανδημία όσο και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, ενώ οι πληττόμενοι έχουν επιπλέον μπόνους

Πάνω από 90 εισοδήματα, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή φορολογούνται αυτοτελώς ή ακόμα και εάν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μείωση των τεκμηρίων και να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση, για τα εισοδήματα του 2020, που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος.

Σημειώνεται ότι οι «ασπίδες» των τεκμηρίων ισχύουν τόσο για τους πληττόμενους από την πανδημία όσο και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, ενώ οι πληττόμενοι έχουν επιπλέον μπόνους.

Οι μη πληττόμενοι μπορούν να επικαλεστούν και να μειώσουν την τεκμαρτή δαπάνη, 83 ποσά και εισοδήματα, ενώ οι φορολογούμενοι που χαρακτηρίζονται πληττόμενοι, έχουν 8 εισοδήματα επιπλέον.

Στην ομάδα των εισοδημάτων που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια, περιλαμβάνονται ποσά που θεωρούνται μεν εισοδήματα αλλά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή, αλλά και ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Οι πληττόμενοι από την πανδημία του COVID-19, θα έχουν φέτος τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη των τεκμηρίων και τα ποσά των έκτακτων αποζημιώσεων και γενικών των οικονομικών ενισχύσεων που έλαβαν για το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2019 έπεσαν στην παγίδα των τεκμηρίων 2.092.487 φορολογούμενοι, υπόχρεοι και σύζυγοι, στους οποίους καταλογίστηκε επιπλέον εισόδημα ύψους 6,41 δισ. ευρώ και πλήρωσαν αισθητά αυξημένο φόρο, σε σχέση με τον φόρο που αναλογούσε στα πραγματικά τους εισοδήματα.

Ποιες είναι οι «ασπίδες» των τεκμηρίων

Αναλυτικότερα τα εισοδήματα που καλύπτουν τις τεκμαρτές δαπάνες είναι τα ακόλουθα:

 1. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των αναπήρων 80% και άνω.
 2. Η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
 3. Οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε.
 4. Οι αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.
 5. Οι αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του.
 6. Οι μισθοί και οι εν γένει αποδοχές των υπαλλήλων του ΝΑΤΟ.
 7. Το επίδομα παιδιού, το οποίο έχει καταβάλει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).
 8. Τα μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες αυτές διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. 
 9. Οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975, που ασχολούνται με την διαχείριση πλοίων και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους.
 10. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
 11. Το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.
 12. Το εισόδημα που με βάση τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 13. Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.).
 14. Η ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες του άρθρου 95 του ν.4714/2020
 15. Οι παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (άρθρο 67 του ν. 4756/2020)
 16. Το εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ.
 17. Η διατροφή συζύγου και τέκνων που λαμβάνεται είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 18. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 19. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
 20. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
 21. Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 22. Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
 23. Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.
 24. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
 25. Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.
 26. Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos).
 27. Τα δικαιώματα ήτοι το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 28. Τα κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
 29. Τα κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
 30. Τα κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
 31. Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
 32. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)
 33. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
 34. Τα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με το ν. 4607/2019.
 35. Τα μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975.
 36. Τα μερίσματα εταιρειών ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.
 37. Τα κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975.
 38. Τα κέρδη ατομικών επιχειρήσεων από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 39. Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
 40. Τα κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτική μίσθωση πλοίου.
 41. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
 42. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.
 43. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
 44. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
 45. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.
 46. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
 47. Τα ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.
 48. Τα μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.
 49. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.
 50. Η αποζημίωση που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και μηχανικοί αεροσκαφών, αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία φορολογείται αυτοτελώς.
 51. Η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/ 2016 (Α’ 51) (περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΦΕ).
 52. Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 53. Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, του ΓΕΝΕ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2020.
 54. Τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα - εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου.
 55. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων.
 56. Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
 57. Έσοδα από την πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.)
 58. Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής.
 59. Δάνεια.
 60. Κληρονομιές.
 61. Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών. 
 62. Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Αθλητικό Στοίχημα κλπ.
 63. Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου.
 64. Αποζημίωση για ηθική βλάβη.
 65. Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016.
 66. Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων. Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων κλπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. 
 67. Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.
 68. Ποσά που προκύπτουν από πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης).  
 69. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που διαχειρίζεται και χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:Το επίδομα κίνησης για τους παραπληγικούς, τους τετραπληγικούς και τους ακρωτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα για τους νεφροπαθείς, τους μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και τους αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.
 70. Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά αναπηρία.
 71. Η οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.
 72. Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.
 73. Η ενίσχυση ατόμων με μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.) ή  Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).
 74. Η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων.
 75. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης.
 76. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.
 77. Η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.
 78. Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.
 79. Η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. 
 80. Το επίδομα στέγασης.
 81. Οι παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002.
 82. Το επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται στα πλαίσια παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
 83. Οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε άτομα ή οικογένειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Οι έξτρα «ασπίδες» για τους πληττόμενους

Οι πληττόμενοι από την πανδημία, εκτός από τα παραπάνω εισοδήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη των τεκμηρίων και τα ακόλουθα ποσά:

 1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, των 800, των 600 και των 534 ευρώ που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 σε περισσότερους από 3.200.000 εργαζόμενους, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους.
 2. Η αφορολόγητη αμοιβή για την απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού  COVID-19. 
 3. Η επιστρεπτέα προκαταβολή. Πρόκειται για την ενίσχυση που χορηγήθηκε το 2020 σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 4 συνολικά κύκλους και είχε τη μικτή μορφή του κρατικού δανείου και της επιχορήγησης. Τα ελάχιστα ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ανέρχονταν σε 1.000 - 2.000 ευρώ.
 4. Η αποζημίωση που χορηγήθηκε σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό COVID - 19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά.
 5. Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
 6. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την κάλυψη του 50% των εισοδηματικών τους απωλειών από τις μειώσεις κατά 40% των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.
 7. Η έκτακτη αποζημίωση για τους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
 8. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα « Γέφυρα».
   
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα