Χρηστικά

«Σαφάρι» της Εφορίας για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων


Ειδική ομάδα «φοροκυνηγών» θα αναζητεί περιουσιακά στοιχεία σε Κτηματολόγιο, ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, το ΓΕΜΗ

Αγριεύει η Εφορία για τους οφειλέτες του δημοσίου που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και ετοιμάζει νέο συντονισμένο «σαφάρι», υπό την απειλή κατασχέσεων κινητών και ακινήτων.

Ήδη στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται μεταξύ άλλων και η χρέωση κάθε οφειλέτη σε συγκεκριμένο υπάλληλο της εισπρακτικής υπηρεσίας, που σημαίνει ότι κάθε οφειλέτης θα αποκτήσει τον «προσωπικό» του φοροκυνηγό.

Το πογκρόμ κατά των οφειλετών θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων και όσοι μείνουν έξω θα υποστούν τις συνέπειες. Σημειώνεται ότι με βάση το νομοσχέδιο η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση λήγει στις 26 Ιουνίου, που σημαίνει ότι από τις αρχές Ιουλίου θα αρχίσει το ξεσκόνισμα των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Η Εφορία θα αναζητεί περιουσιακά στοιχεία και πληροφορίες εκτός από το taxis, σε Κτηματολόγιο, ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, το ΓΕΜΗ (μητρώο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) κ.λπ.

Παράλληλα δρομολογείται και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το σύστημα αυτό θα παρακολουθεί την οφειλή από τη γέννηση έως την είσπραξή της ή την ρύθμιση και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για το σκοπό αυτό.

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο σύστημα, συνοψίζονται στις ακόλουθες παραμέτρους/παραδοχές:

 • Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι οφειλές και οι οφειλέτες και η παρακολούθηση - διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.
 • Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να έχει πλήρη και ενιαία εικόνα των οφειλών και οφειλετών και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.
 • Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να προβεί μέσω του συστήματος στην έκδοση πράξεων, την άσκηση καθηκόντων και την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης και της χρέωσης υποθέσεων (μέσω διαδικασιών προτεραιοποίησης βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή με ενέργεια Προϊσταμένου ή με άλλο τρόπο και σύμφωνα με τους ρόλους χρηστών που θα τους ανατεθούν) και της παρακολούθησης αυτής. Επιπλέον, η προτεραιοποίηση απαιτείται να διενεργείται, με βάσει τα διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση δεδομένα, και κεντρικά με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων υποδειγματοποίησης (π.χ. regression, decision trees, neural networks κτλ).
 • Οι φορολογούμενοι, τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων, θα έχουν πλήρη εικόνα των οφειλών τους, του ιστορικού των οφειλών και των σχετικών πληρωμών και λοιπών ενεργειών τους, επιλεγμένων πληροφοριών για τις ενέργειες που κάνει ή προβλέπεται να κάνει η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για τις ενεργές οφειλές καθώς και θέματα συμψηφισμών και ρυθμίσεων των οφειλών τους.
 • Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, θα μπορούν να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα, στα σημεία που αυτό είναι εφικτό και τα οποία θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαδικασίες που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται μαζικά ή/και αυτοματοποιημένα θα υποβάλλονται υπό τη μορφή πρότασης του συστήματος ενώ η αποδοχή της εν λόγω λειτουργικότητας θα επιβεβαιώνεται από την εκάστοτε μονάδα/στέλεχος στον οποίο είναι χρεωμένος/η ο/η εν λόγω οφειλέτης/οφειλή στο πλαίσιο του συστήματος.
 • Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των οφειλών, εισπράξεων και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών του συστήματος ανά οποιαδήποτε παράμετρο ή συνδυασμό παραμέτρων του συστήματος (επιχειρησιακή, γεωγραφική, χρονική κλπ).

Πού θα αναζητούν στοιχεία

Οι δράσεις που θα κρίνονται σκόπιμες, μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, είναι οι ακόλουθες:

 • Άμεση παροχή κεντρικοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (Προφίλ Οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη μέλη της Ε.Ε. πληροφορίες από τρίτους.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού & συστήματος ρυθμίσεων.
 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων εκ του νόμου δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 • Άμεση έναρξη αυτοματοποίησης διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.
 • Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
 •  
   
Διαβάστε επίσης