Χρηστικά

Πώς και πότε μπαίνει λουκέτο από την Εφορία στις επιχειρήσεις, σε 18 βήματα


Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ από την έκδοση εντολή ελέγχου, τη σφράγιση και την αποσφράγιση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Τα 18 βήματα που ακολουθούν οι εφοριακοί ελεγκτές από τον αρχικό έλεγχο της επιχείρησης μέχρι το λουκέτο, αλλά και την αποσφράγιση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, περιέχει το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, που παρουσιάζει σήμερα το Σin.
Ανάλογα των παραβάσεων που διαπιστώνονται ο χρόνος που παραμένει το λουκέτο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κυμαίνεται από 48 ώρες και φτάνει μέχρι και σε ένα μήνα.

Πιο αυστηρά τιμωρούνται οι επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων κάνουν τους… νταήδες στους φορολογικούς ελεγκτές, με απειλές ή βιαιοπραγίες,  ενώ ταυτόχρονα οι συγκεκριμένοι αντιμετωπίζουν και άλλες ποινικές διώξεις.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται όταν:

 • Διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή η μη έκδοση περισσοτέρων από 10 φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση ενός ή περισσοτέρων φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 500 ευρώ.
 • Διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.
 • Παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο.
 • Διαπιστώνεται παραβίαση του μέτρου της αναστολής από τον υπόχρεο.

Αναλυτικότερα, οι οδηγίες της ΑΑΔΕ από το Α έως το Ω, δηλαδή από την έκδοση εντολής ελέγχου, τη σφράγιση μέχρι και την αποσφράγιση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Έκδοση εντολής ελέγχου: Από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδεται εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης). 
 2. Διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου: Τα μέλη του συνεργείου ελέγχου, που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης και εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν συντρέχουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 ή 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (σχετ. και ΠΟΛ 1074/2017). 
 3. Κοινοποίηση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλήση προς Ακρόαση και Προσωρινού Προσδιορισμού Προστίμου: Με το πέρας του διενεργούμενου ελέγχου κοινοποιείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εγκατάσταση του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος, Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλήση προς Ακρόαση με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.
 4. Ενημέρωση των αρμόδιων Προϊσταμένων και της Διεύθυνσης Ελέγχων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρεμπόδισης διενέργειας του μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής: Τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα: α) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, αποστέλλοντας το Συνοπτικό Έντυπο Προληπτικών Ελέγχων β) τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αποστέλλοντας (αντίγραφο) του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλήση προς Ακρόαση. γ) τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ. δ) τη Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήμα Γ΄-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρεμπόδισης διενέργειας του φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής αποστέλλοντας (αντίγραφο) του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλήση προς Ακρόαση. 
 5. Καταχώριση των αποτελεσμάτων στο Ο.Π.Σ. Elenxis: Καταχωρούνται τα οριζόμενα στοιχεία στην εφαρμογή παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μερικού επιτόπιου ελέγχου (προληπτικού). 
 6. Διαπίστωση παραβάσεων που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση διαπίστωσης της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών: Εφόσον, από τον μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο (πρόληψης) διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο παραστατικών  πώλησης, αναστέλλεται άμεσα ή αμελλητί η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
 7. Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. ελεγκτικά όργανα: Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα μη υπαγόμενα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στα πλαίσια ελέγχων της αρμοδιότητας τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υποχρέου σε ειδική Δ.Ο.Υ.
 8. Έκδοση ειδικής εντολής ελέγχου μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων: Εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 9. Έκδοση της πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης: Εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ 1102/2017. 
 10. Καταχώριση των αποτελεσμάτων στο Ο.Π.Σ. Elenxis: Καταχωρούνται τα οριζόμενα στοιχεία στην εφαρμογή παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μερικού επιτόπιου ελέγχου (προληπτικού).
 11. Έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις παρεμπόδισης διενέργειας του φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής: Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ  η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.
 12. Κοινοποίηση της πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες: Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την άμεση αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την πράξη αναστολής ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης. Αντίγραφο της πράξης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (χωρικής αρμοδιότητας) ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο.
 13. Κοινοποίηση της πράξης αναστολής λειτουργίας αμελλητί για 96 ώρες ή για δέκα (10) ημέρες: Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αμελλητί αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για 96 ώρες ή για δέκα ημέρες, η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (χωρικής αρμοδιότητας) για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου.
 14. Κοινοποίηση Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την αναστολή της λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, στις περιπτώσεις της παρεμπόδισης του φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής: Στην περίπτωση παρεμπόδισης διενέργειας του φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής η Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική Αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 15. Σφράγιση Επαγγελματικών εγκαταστάσεων: Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής.
 16. Σύνταξη Πρακτικού Σφράγισης: Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον υπόχρεο επιτηδευματία εφόσον παρευρίσκεται.
 17. Πράξη επιβολής αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου αναστολής (για 10 ημέρες): Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της ΠΟΛ 1102/2017 (Β’ 2382).
 18. Αποσφράγιση και σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης: Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή παρουσία του υπόχρεου επιτηδευματία ή αντιπροσώπου του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον επιτηδευματία.
Διαβάστε επίσης