Χρηστικά

Τα βήματα για να γλιτώσετε φέτος το χαράτσι του τέλους επιτηδεύματος


Ποιές κινήσεις πρέπει να κάνουν και τι να αποφύγουν τα μπλοκάκια, ώστε να δηλώνουν «αδράνεια» στην Εφορία

Σε μια ρύθμιση-ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών καθώς τους απαλλάσσει από τον βραχνά του τέλους επιτηδεύματος που ανέρχεται σε 500 - 1.000 ευρώ το χρόνο.

Εκτός από τις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως αγρότες , συνεταιρισμούς η ρύθμιση καλύπτει και τις αδρανείς επιχειρήσεις όπως και τα μπλοκάκια. Πρόκειται για την υλοποίηση μία ακόμη εξαγγελίας του πρωθυπουργού Αλέξη τσίπρα από το βήμα της ΔΕΘ.

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει ότι καταργείται η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, ενώ παράλληλα:

«Εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και μετά από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Τι σημαίνει «αδράνεια»

Σε ότι αφορά στην «αδράνεια» έχει τεράστια σημασία καθώς, από καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, μέχρι και το 2017 επιβάλλονταν τέλος επιτηδεύματος ακόμη και στις επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια. Δηλαδή έχουν δηλώσει στην Εφορία ότι βρίσκονται σε αδράνεια και δεν πραγματοποιούν πωλήσεις ούτε αγορές. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών, αλλά διατηρούνται «ημιθανείς» με την προσδοκία να δραστηριοποιηθούν ξανά στο μέλλον.

Ωστόσο στο διάστημα της «αδράνειας», με την προϊσχύουσα νομοθεσία βαρύνονταν με το τέλος επιτηδεύματος, παρότι δεν είχαν καμία δραστηριότητα και το παραμικρό έσοδο.

Με τη ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή οι αδρανείς επιχειρήσεις, πλέον απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις κάθε μορφής και συνεπώς και τα μπλοκάκια.

Η απαλλαγή ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, που σημαίνει ότι το 2019, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος, όσοι ήταν σε αδράνεια το 2018.

Συγκεκριμένα θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος, οι επαγγελματίες που έχουν δηλώσει «αδράνεια» στην εφορία ή θα το πράξουν εκ των υστέρων. Δηλαδή:

 • Όσοι έχουν δηλώσει αδράνεια απαλλάσσονται.
 • Όσοι δεν έχουν δηλώσει αδράνεια αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή εντός του 2018, μπορούν να πάνε στην εφορία και να δηλώσουν αδράνεια έστω και εκπρόθεσμα.

Θα πληρώσουν ένα πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, για εκπρόθεσμη μεταβολή, αλλά θα απαλλαγούν από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος που είναι 500 – 650 ευρώ.
Όμως και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι την εξής λεπτομέρεια: Δεν πρέπει εντός του έτους ή στο διάστημα της δηλωμένης αδράνειας, να μην έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή. Ούτε να έχουν εκδώσει τιμολόγιο για την είσπραξη οποιουδήποτε  ποσού, αλλά και ούτε να έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν, με τιμολόγιο. Οποιαδήποτε συναλλαγή, ακυρώνει αυτομάτως την αδράνεια.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα πληρωμής αναλογικού τέλους επιτηδεύματος. Δηλαδή αν κάποιος έχει δραστηριότητα μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, μπορεί να δηλώσει αδράνεια από τον Ιούλιο και να πληρώσει το μισό τέλος επιτηδεύματος. Αν η δήλωση αδράνειας γίνει άλλον μήνα, θα πληρώσει το τέλος μόνο για τους μήνες που ήταν «δραστήριος».

Γλιτώνουν τις ουρές στις ΔΟΥ

Παράλληλα, με τη ρύθμιση οι έχοντες μπλοκάκι και επειδή δεν έχουν καμία συναλλαγή σκέφτονταν να το κλείσουν, μπορούν αντί να κάνουν διακοπή εργασιών και να ανοίξουν νέο κάποια στιγμή αργότερα, τώρα μπορούν να τεθούν σε αδράνεια και κατόπιν, αν παρουσιαστεί ευκαιρία το ενεργοποιούν ξανά εύκολα.

Πόσο είναι το τέλος επιτηδεύματος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Σε ότι αφορά, στις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το τέλος επιτηδεύματος, ανέρχεται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Ποιοι το γλιτώνουν 

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:

 1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.
Διαβάστε επίσης