Χρηστικά

Πλέγμα αυστηρών ελέγχων στις αιτήσεις για Επιστρεπτέα 7


Αυτόματους ελέγχους στις αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 διενεργεί η ΑΑΔΕ, ενώ επιφυλάσσει και εξονυχιστικούς ελέγχους μετά την πανδημία

Πλέγμα αυτόματων ελέγχων στις αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 διενεργεί η ΑΑΔΕ κόβοντας με συνοπτικές διαδικασίες ύποπτες δηλώσεις, ενώ επιφυλάσσει εξονυχιστικούς ελέγχους μετά την πανδημία.

Στο στόχαστρο μπαίνουν αυτομάτως οι αιτήσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που εμφανίζουν τζίρο χαμηλότερο από 200 ευρώ, τον μήνα ή 600 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, όπως επίσης και όσοι μπαίνουν στον πειρασμό και «πειράζουν» τα έσοδα που προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, θα διασταυρώσουν τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport  για την Επιστρεπτέα 7 (και για τις προηγούμενες), τόσο με τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όσο και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.

Επίσης θα συγκρίνουν τα μηνιαία ή τα τριμηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων του 2021 με εκείνα του 2020 και των προηγουμένων ετών, προ πανδημίας.

Ακόμη, όπως ρητά αναφέρουν οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτικές αρχές  μπορούν να συλλέξουν στοιχεία και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δηλαδή η εύρεση ενός... ξεχασμένου τιμολογίου ή μια πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, που αφορούσε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και δεν δηλώθηκαν στην αίτηση για την Επιστρεπτέα, ούτε στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, θα οδηγήσει σε περιπέτειες.

Οι κυρώσεις

Οι παραβάτες που θα εντοπιστούν είτε άμεσα είτε και σε βάθος χρόνου, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.
Για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οποιουδήποτε κύκλου προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

  • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
  • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
  • Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
  • Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα