Χρηστικά

Πήγαν για Επιστρεπτέα και πήραν... φορολογικούς ελέγχους!


Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ εντόπισαν 200.000 επιχειρηματίες με ύποπτα μηδενικούς ή χαμηλούς τζίρους και μπαίνουν στη λίστα των ελεγχόμενων

Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι χιλιάδες επιχειρηματίες που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 και δήλωσαν μηδενικούς ή εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους.

Περίπου 200.000 εξ αυτών, θέτουν πλέον υποψηφιότητα για να υποστούν εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους από την εφορία, μόλις κοπάσει η πανδημία και ανοίξει η αγορά.

Σημειώνεται, πως, όσοι λάβουν Επιστρεπτέα Προκαταβολή, υποχρεούνται να φυλάσσουν για 10 χρόνια τα σχετικά παραστατικά, για ενδεχόμενο έλεγχο από την ΑΑΔΕ.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες κόπηκαν από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή κατά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων, καθώς οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ τους έβγαλαν εκτός διεκδίκησης και βρίσκονται πλέον στις λίστες των ελεγκτικών αρχών προς έλεγχο.

Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία επιχειρηματιών, οι οποίοι έλαβαν (στους προηγούμενους κύκλους) ή θα λάβουν από τον 6ο κύκλο, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, οι οποίοι, αφού βρεθούν, να έχουν «μαγειρέψει» τα στοιχεία, θα κληθούν να επιστρέψουν με τόκο τα ποσά που έχουν λάβει ενώ παράλληλα θα ελεγχθούν και για τυχόν άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, εκτός του 6ου γύρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μένει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που υπέβαλαν αρχική αίτηση.

Από τους 721.396 που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον 6ο γύρο, πάνω από το 60% δεν θα λάβουν τελικώς ενίσχυση είτε γιατί δεν είχαν μείωση τζίρου κατά 20% τον Ιανουάριο, είτε γιατί δεν θα έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο έσοδο των 200 ευρώ κατά τον πρώτο μήνα του χρόνου είτε γιατί το 2020 δεν θα έχει κλείσει με μείωση εσόδων (ή έστω μηδενική μεταβολή) σε σχέση με το 2019.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνουν το σχετικό δημοσίευμα του Σin, για το μεγάλο ποσοστό των απορρίψεων. 

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, από τους 721.396 θα επιδοτηθούν μόνο 286.181 αιτούντες ή το 39,7%, που σημαίνει ότι κόβονται οι 435.215 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, ή το 60,3%.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως οι λόγοι απόρριψης των υπολοίπων είναι οι ακόλουθοι:

  • Οι 138.461 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς (τζίρο Ιανουαρίου 2020).
  • Οι 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς.
  • Οι 188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ. Από αυτές, 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.
  • Οι 194.950 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν από το 2018, εμφανίζουν αύξηση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019. Από αυτές, 54.796 έχουν αύξηση τζίρου και τον Ιανουάριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Οι φορολογικοί έλεγχοι

Από τις επιχειρήσεις αυτές, υποψηφιότητα φορολογικών ελέγχων θέτουν, όσες δεν κατάφεραν να εμφανίσουν τζίρο ούτε 200 ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, ενώ ήταν ανοιχτές έστω και για ορισμένες μέρες ή υπολειτούργησαν.

Επίσης, με βάση των ευρήματα των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία των δηλώσεων για τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ήταν «διαφορετικά» σε σχέση με εκείνα που προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, των προηγούμενων μηνών ή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και υπάρχουν στο αρχείο του Taxisnet.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ εστιάζουν και θα εστιάσουν στα στοιχεία που δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport και στα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, θα συγκρίνουν τα μηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων φέτος σε σχέση με τα μεγέθη προηγούμενων ετών, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων όσο και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι κυρώσεις

Υπενθυμίζεται πως, οι παραβάτες που θα εντοπιστούν είτε άμεσα είτε και σε βάθος χρόνου, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.

Για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

  • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
  • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
  • Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
  • Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα