Χρηστικά

«Πανευρωπαϊκή σύνταξη» μέσω ιδιωτικής ασφάλισης


Οι αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος και τα προβλήματα που δημιουργεί η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, οδηγούν τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς στην υιοθέτηση συνταξιοδοτικών λύσεων μέσω αποταμίευσης και ιδιωτικής ασφάλισης.

Με Κανονισμό της ΕΕ δημιουργείται ένα «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν» (ΠΕΣΠ) που θα παρέχεται σε όλες τις χώρες-μέλη από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά Ταμεία, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων.
Στόχος είναι να δοθούν περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους - και ταυτόχρονα να τονωθεί η αγορά ασφαλιστικών προϊόντων που συναρτώνται με επενδύσεις και συνταξιοδοτικές παροχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.
Όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι της ΕΕ,  τα ΠΕΣΠ θα έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι όλες οι αποταμιεύσεις θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται – κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους «ασφαλιζόμενους» αποταμιευτές χωρών όπου η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς.

Το «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν»  θα συμπληρώσει τα εθνικά-κρατικά και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Τα "συν" για ασφαλισμένους-αποταμιευτές

Τα ΠΕΣΠ θα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές:
Περισσότερες επιλογές. Οι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων ΠΕΣΠ σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης·
•  Προστασία. Ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ΠΕΣΠ·
•  Αλλαγή παρόχων. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από την πιο πρόσφατη αλλαγή. (Θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά, εάν το επιτρέπει ο πάροχος του ΠΕΣΠ). Θα υπάρχει ανώτατο όριο στη χρέωση για την αλλαγή·
Δυνατότητα μεταφοράς. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές στο οικείο ΠΕΣΠ όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Για τις επιχειρήσεις

Ο κανονισμός θα δημιουργήσει οφέλη και για τους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων:
οικονομίες κλίμακας. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη μέλη και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά·
• ευρύτερη εμβέλεια. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ·
διασυνοριακή διανομή. Ένα είδος «διαβατηρίου» της ΕΕ θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη μέλη.
 

Διαβάστε επίσης