Χρηστικά

Σε οκτώ μέρες παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις!


Χιλιάδες υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή, αν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου δεν κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου από τους φοροελεγκτές

Οκτώ ημέρες προθεσμία έχουν οι φορολογικές αρχές να ολοκληρώσουν τους φορολογικούς ελέγχους σε χιλιάδες υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή εντός του Δεκεμβρίου του 2018.

Μια σειρά υποθέσεων παραγράφονται στις 11 Δεκεμβρίου, η οποία είναι η τελευταία ημέρα κοινοποίησης φύλλου ελέγχου, για τις υποθέσεις που παραγράφονται. Ειδικότερα οι υποθέσεις παραγράφονται κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018, αλλά στην ουσία ο χρόνος παραγραφής είναι νωρίτερα επειδή, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν στον ελεγχόμενο το φύλλο ελέγχου, ώστε ο ελεγχόμενος να έχει στη διάθεσή του 20 μέρες προκειμένου να εκθέσει τις αντιρρήσεις του.
Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των ημερών και να αποσταλούν τα φύλλα ελέγχου τουλάχιστον έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Οι φορολογούμενοι που έχουν παραβάσεις το 2012 και σε προηγούμενα συγκεκριμένα έτη, εάν δεν ους κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου έως και την 11η Δεκεμβρίου τότε η υπόθεσή τους έχει παραγραφεί.

Κορυφαία προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι ο έλεγχος των υποθέσεων που παραγράφονται εντός του 2018 και οι οποίες είναι:

  • Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2012 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2017. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2012, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2014 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Όποια επιχείρηση δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2012 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2019. Σημειώνεται επίσης ότι έχουν ήδη παραγραφεί οι υποθέσεις για το έτος 2011 και τα προγενέστερα, εκτός αι αν υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία».
  • Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2009, αλλά οι επιτηδευματίες «ξέχασαν» να υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2015. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2015 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2015, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και συγκεκριμένα στα 8 έτη.
  • Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2007, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία. Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία,  (π.χ. εικονικά τιμολόγια) από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Σημειώνεται ότι από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού! Αν βρεθούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο για 10+1 έτη πίσω και στην προκειμένη περίπτωση μέχρι τη χρήση 2007.
  • Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2007 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να "τρέχει" από την 1η-1-2009 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2008 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2018.
  • Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, για τις υποθέσεις της φορολογικής χρήσης του έτους 2002.
Διαβάστε επίσης