Χρηστικά

Οι παγίδες στη δήλωση εισοδημάτων από ενοίκια και Airbnb


Τα μυστικά για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε2 - Πώς θα δηλωθούν τα ακίνητα των συζύγων και των παιδιών

Iδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου Ε2, στο οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα, που εισπράχθηκαν από ενοίκια είτε από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb.

Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται πριν την υποβολή του εντύπου Ε1 και τα δεδομένα που θα αναγραφούν μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του βασικού εντύπου, Ε1.

Ειδικότερα στο Ε2 οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό τους, τα ενοίκια που εισέπραξαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων τους σε τρίτους.

Το Ε2 το υποβάλλουν υποχρεωτικά όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν εντός του 2019 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών ή και λοιπών κτισμάτων, καθώς και από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Επίσης υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Ε2, όσοι φορολογούμενοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, καθώς και όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη (όσοι δηλαδή έκαναν ιδιόχρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης).

Στην περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων, εάν και οι δύο σύζυγοι είχαν εισοδήματα από ακίνητα, τότε πρέπει να το υποβάλλουν και οι δύο, ξεχωριστά το έντυπο Ε2. Εφόσον μόνο η σύζυγος είχε το 2019 εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς της προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISNET είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συζύγου της.

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει «Ε2 της συζύγου». Επίσης, πρέπει να δηλωθούν στο Ε2 και οι κατοικίες ή τα επαγγελματικά ακίνητα, τα οποία παρέμειναν «κενά» για τουλάχιστο 6 μήνες μέσα στο 2019. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος ή κοινοχρήστων ή άλλων λογαριασμών (τηλεφώνου, νερού κλπ), από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι τα ακίνητα ήταν «κενά».

Επίσης, αν το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή ενός προστατευόμενου μέλους της οικογένειας του φορολογούμενου, η καταχώρηση των στοιχείων του ακινήτου και των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν από αυτό πρέπει να γίνει στο έντυπο Ε2 του ίδιου του φορολογούμενου.

Σε περίπτωση ακινήτου που ανήκει σε ανήλικο, τότε, εάν ο ανήλικος δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εντύπου Ε1), το ακίνητο καταχωρείται στο Ε2 του γονέα. Στο πεδίο «στοιχεία ενοικιαστή» πρέπει να γραφτεί επιπλέον η φράση ότι το ακίνητο ανήκει στο παιδί. Αν από το ακίνητο εισπράττονται ενοίκια, τα ποσά τους προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Οι επικίνδυνοι κωδικοί του Ε2

Αναλυτικές οδηγίες για τα μυστικά της συμπλήρωσης του Ε2 παρέχει ο αναλυτικός οδηγός της ΑΑΔΕ.

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2. Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.. 

3. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων 
2. Εκμίσθωση κλινικών 
3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων 
5. Εκμίσθωση καταστημάτων 
6. Εκμίσθωση γραφείων 
7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ. 
8. Εκμίσθωση γαιών 
9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών 
10. Εκμίσθωση κατοικιών 
11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α. 
12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α. 
13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών 
14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων 
15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών 
16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων 
18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων 
19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων 
20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ. 
21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών 
22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών 
23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 
24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 
25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών) 
26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 
27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων 
28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών 
29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων 
30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων 
31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων 
32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ. 
34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών 
35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών 
36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 
37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες) 
38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων 
39. ΚΕΝΟ 
41. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 
42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης 
43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων 
44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών 
45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
46. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων 
47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων 
48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων 
49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ 
50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών 
51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών 
52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών 
53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ 
54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ 
55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 
56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 
57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης 
58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών) 
59. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες) 
60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013 
61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013 
62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται 
63. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνονται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 

4. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.2.2016, ΠΟΛ.1102/12.7.2016 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2019.

5. Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

6. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

7. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή 
σε όλα τα ακίνητα.

8. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999. 

9.  Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999. 

10. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

11. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε «Καταχώρηση» τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17. 

12. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα