Χρηστικά

Σβήστηκαν πρόστιμα για «μίζες» σε δημόσιο υπάλληλο λόγω παραγραφής! 


Εντοπίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να έχει αδικαιολόγητες καταθέσεις του, αλλά η ΔΕΔ του έσβησε τα πρόστιμα (pdf)

Σε τραγέλαφο οδηγεί η απόφαση του ΣτΕ για τον περιορισμό της παραγραφής σε 5 χρόνια, καθώς παρέχεται συγχωροχάρτι και περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου από τη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρξαν καταγγελίες και υπόνοιες ότι «κάτι τρέχει», με αποτέλεσμα να παρέμβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μετά την καταγγελία, ανοίχτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όπως και των συγγενικών του προσώπων και αποδείχτηκε ότι υπήρχαν καταθέσεις μεγαλύτερες από το δηλωθέν εισόδημά του κάθε χρόνο, για τα έτη 2006 έως και 2014.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία διεξήγαγε φορολογικό έλεγχο και του καταλόγισε φόρο επί των εισοδημάτων που εντόπισε στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως και τα αναλογούντα πρόστιμα και προσαυξήσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 120.000 ευρώ!

Ειδικότερα η οικεία ΔΟΥ Θεσσαλονίκης του καταλόγισε τα ακόλουθα ποσά ανά έτος:

  1. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2007 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 3.820,16 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 4.584,19 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 8.404,35 ευρώ.
  2. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2008 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 10.330,29 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 12.396,35 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 22.726,64 ευρώ
  3. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2009 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 2.728,01 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 3.273,61 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 6.001,62 ευρώ.
  4. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2011 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 9.409,44 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 291,33 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 20.700,77 ευρώ.
  5. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2012 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 9.159,94 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1.023,60 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 10.991,92 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 21.175,46 ευρώ.
  6. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2013 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 7.954,44 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 8.272,62 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 17.211,45 ευρώ.
  7. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2014 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 8.612,26 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1.316,94 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 7.234,30 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 17.163,50 ευρώ.
  8. Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2015 (φορολογικού έτους 2014) επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 4.277,51 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 329,03 ευρώ πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 ύψους 2.138,75 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 6.745,29 ευρώ.

Η προσφυγή και η ημι-αθώωση

Ο υπάλληλος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Θεσσαλονίκης και αμφισβήτησε το ύψος των προστίμων, επικαλούμενος μεταξύ των άλλων και την παραγραφή των υποθέσεων για τα έτη από 2006 έως και 2010.

Παρότι το προϊόν των καταθέσεων στους λογαριασμούς του ήταν εξαιρετικά ύποπτο, εντούτοις η ΔΕΔ, δέχτηκε τον ισχυρισμό του περί παραγραφής των υποθέσεων έως το 2011 (χρήση 2010) και διέγραψε όλα τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί.

Διατηρήθηκαν όμως τα πρόστιμα έστω και «κουρεμένα» για τα οικονομικά έτη 2012-2014, τα οποία ωστόσο είναι πολύ μικρότερα, σε σύγκριση με εκείνα των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Ειδικότερα η ΔΕΔ στο επίμαχο σημείο της απόφασής της (814/19/04/2018) αναφέρει τα ακόλουθα:

«Βάσει των ανωτέρω, για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 και 2010 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφος 1 του ν. 2238/1994, περί πενταετούς παραγραφής, και ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής κατά την 31/12/2012 για τη χρήση 2006, κατά την 31/12/2013 για τη χρήση 2007, κατά την 31/12/201 4 για τη χρήση 2008 και κατά την 31/12/2016 για τη χρήση 2010, δεδομένου ότι δεν χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις περί παράτασης παραγραφής στις οποίες βασίσθηκε η φορολογική αρχή, για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων χρήσεων 2006, 2007, 2008 και 2010, καθώς θεωρούνται κατ’ εφαρμογή των υπ’αριθμ.1738/2017 και 2932/2017 αποφάσεων του ΣτΕ, ως αντισυνταγματικές.
Κατά συνέπεια, ο εν λόγω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτός για τις ως άνω χρήσεις και παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων ισχυρισμών ως προς τις χρήσεις αυτές».

Διαβάστε επίσης