Οικονομία

Ισχυρά κίνητρα σε ξένους κολοσσούς για επενδύσεις στην Ελλάδα


Το Σin παρουσιάζει τη νέα γενιά κινήτρων που καθιερώνουν οι τροπολογίες του υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, με τις οποίες αυξάνονται οι ενισχύσεις και επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις

Αυξημένες επιδοτήσεις, και φορολογικές απαλλαγές, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπουν οι τροπολογίες που θα κατατεθούν στη Βουλή εντός των ημερών, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ειδικότερα ενισχύεται η δημιουργία Μονάδων Παροχής  Κοινών  Υπηρεσιών  (Business Services Centres / Shared Services Centres) που αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενη παγκόσμια τάση και οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας των επιχειρήσεων για ευελιξία και  μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Στόχος είναι η Ελλάδα να κατακτήσει μια σημαντική θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν πόλο έλξης για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, από τις οποίες προκύπτει σημαντικός αριθμός νέων  θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν εγκατεστημένες περίπου 150 αλλοδαπές εταιρείες, του συγκεκριμένου καθεστώτος, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.

Επίσης, σύμφωνα με τα κείμενα των τροπολογιών που παρουσιάζει το Σin, παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο να κάνουν χρήση της φορολογικής ενίσχυσης μετά από πιστοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσοστού της ενίσχυσης, έως 1/3, αντί του 20%, έτσι ώστε μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος για την χρήση του κινήτρου αυτού στα 3 έτη, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας πενταετίας.

Παράλληλα προβλέπεται ότι, με την υλοποίηση έργου ύψους τουλάχιστον ίσου με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, η δυνατότητα να καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Πρόκειται για μια καινοτομία του Αναπτυξιακού Νόμου, η οποία ενισχύει τη ρευστότητα των επενδυτικών φορέων στο δύσκολο στάδιο της έναρξη υλοποίησής της επένδυσης. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Με άλλες διατάξεις των τροπολογιών προβλέπεται ότι η επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής και να του χορηγηθεί ενίσχυση με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων έως του ποσού των 7.000.000 ευρώ.

Συγχρόνως, και σε αυτή την περίπτωση, δίνεται το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας με την πιστοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με  τη δυνατότητα αξιοποίησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής σε λιγότερα έτη και συγκεκριμένα σε 3 αντί για 5 έτη. Ακόμη: 

  • Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, με προηγούμενη νομοθετική παρέμβαση, είχε δοθεί προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 31 Μαρτίου 2017 και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, εφόσον είχε υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Με αυτή τη νομοθετική παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα επιπροσθέτως να ενισχύονται οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018.
  •  Προβλέπεται η  δημιουργία ενός ουσιαστικά νέου καθεστώτος ενισχύσεων, με την ίδρυση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου «Ταμείων Συμμετοχών» (Fund of Funds) που συγκροτείται στη βάση της συμμετοχής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση των «Ταμείων Συμμετοχών» από τη μεριά του Δημοσίου πραγματοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε η συμμετοχή του δημοσίου να είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς, ενώ  δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σχήμα ενίσχυσης που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο την ανακεφαλαιοποίησή τους, ώστε να επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά.
  • Βελτιώνεται περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών (ν. 3427/2005). Η δημιουργία Μονάδων Παροχής  Κοινών  Υπηρεσιών  (Business Services Centres / Shared Services Centres) αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενη παγκόσμια τάση και οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας των επιχειρήσεων για ευελιξία και  μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Στόχος είναι η Ελλάδα να κατακτήσει μια σημαντική θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν πόλο έλξης για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, από τις οποίες προκύπτει σημαντικός αριθμός νέων  θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν εγκατεστημένες περίπου 150 αλλοδαπές εταιρείες, του συγκεκριμένου καθεστώτος, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Η προτεινόμενη τροπολογία προσθέτει νέες υπηρεσίες που μπορούν να αναπτύξουν οι εταιρείες που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων: ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού,  δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου. Ακόμη, προσθέτει κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας), για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων.

Οι τροπολογίες

Αναλυτικότερα τα κείμενα των τροπολογιών είναι τα ακόλουθα:
Άρθρο…  (Ρύθμιση που μετατρέπει σε εμπροσθοβαρή (33% αντί 20%) την καταβολή της φορολογικής απαλλαγής για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο από το έτος θεμελίωσης της χρήσης της ωφέλειας)
4. Οι υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,
ββ. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.». 

Άρθρο… Ρύθμιση με την οποία  εάν υλοποιήσει ο επενδυτής το 25%, παρέχεται το 25% της ενίσχυσης:
5. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 77. Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο κατόπιν αιτήματός του και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.»

Άρθρο… (αλλαγή στο Καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους)
2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ
α. με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 66 και 
β. με βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 66. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, και η δικαιούμενη ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20».

Οι παρατάσεις των προηγούμενων νόμων 3299/2004 και 3908/2011:
4.α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, προστίθεται εδάφιο  ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ενισχύονται δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται παραστατικά μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 προθεσμίας των έξι (6) μηνών για την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ήτοι μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018.».
β. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, προστίθεται εδάφιο  ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ενισχύονται δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται παραστατικά μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 προθεσμίας των έξι (6) μηνών για την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ήτοι μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018.». 
5.  Η παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο… (το άρθρο που αρχικά προέβλεπε την καταβολή επιχορήγησης σε 7 δόσεις, και τώρα μπορεί με το 50% υλοποίησης να δίνεται το 50% επιχορήγησης)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4399/2016 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 
«δ. Εναλλακτικά, με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της περ. β΄. Σε περίπτωση καταβολής της πρώτης δόσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης».
2. Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν.4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι ρυθμίσεις   των υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20».

Άρθρο... Ταμεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ)
1.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΧΕΣ). Η χρηματοδότηση των ΤΧΕΣ πραγματοποιείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα κεφάλαια των ΤΧΕΣ τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών εφεξής «Ταμεία» (funds). Τα «Ταμεία» αυτά αποτελούν Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του Ν.2992/2002 (Α’ 54), Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του Ν. 2367/1999 (Α’ 261), ή αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού: α) ορίζεται η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ), β) καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του ΤΧΕΣ στα «Ταμεία» για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του ΤΧΕΣ, γ) ορίζεται Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων του ν.4209/2013 (Α΄253) ως ανάδοχος φορέας εφαρμογής του ΤΧΕΣ, κατόπιν σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης, δ) συγκροτείται η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΧΕΣ με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής του ΤΧΕΣ, το συντονισμό της υλοποίησής της και τη σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του και ε) ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
4. Τα άρθρα 59-61 του ν.4399/2016 (Α΄ 117) καταργούνται.

Άρθρο … Ενισχύει επιπρόσθετα τη δημιουργία Business Centers (Μονάδες ενδοομιλικών κοινών υπηρεσιών) στην Ελλάδα και τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν και έξτρα υπηρεσίες

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Α΄167), και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες (α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, (ε) διαφήμισης και μάρκετινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών, (η) έρευνας και ανάπτυξης, (θ) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, (ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόμενης παραγράφου και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των οποίων ένα (1) δύναται να είναι μερικής απασχόλησης  και  β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως. Τα ως άνω μεγέθη μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.
Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα  κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4172/2013,  από την  εγκαθιστάμενη αλλοδαπή  εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν  επιχειρήσεις ».

Άρθρο 39

1. Το άρθρο 6 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε άρθρο 8  και προστίθενται νέα  άρθρα 6 και 7 ως εξής: 

«Άρθρο 6
1. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 1  καθώς και ημεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του  παρόντος κατά το άρθρο 4, δύνανται να λάβουν τις ενισχύσεις της επόμενης παραγράφου, εφόσον αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα όσον αφορά είτε το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε τις επιχειρήσεις προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα μέχρι το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Η ενίσχυση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι εκ της νέας δραστηριότητας δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών και χορηγούμενων ενισχύσεων στις  απόφαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.  
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 1  καθώς και ημεδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά το άρθρο 4, εφόσον αυτές αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα  από την οποία δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα  εδάφια της παρούσας παραγράφου. 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1  ή την  τροποποίηση αυτής κατόπιν υποβολής συμπληρωματικού αιτήματος στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
2. Στις εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου δύναται να χορηγηθούν, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ενισχύσεις των παρακάτω κατηγοριών:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, βάσει  του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 «για την κήρυξη  ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» (L 187/1) και ειδικότερα των άρθρων 32 και 33 αυτού.
Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών κατά μέγιστο από την πρόσληψη εργαζομένου ο οποίος
αα) δεν είχε κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες ή
ββ) δεν έχει ακόμη συμπληρώσει δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχε προηγουμένη κανονική αμειβομένη απασχόληση ή 
γγ) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών ή 
δδ) ζει μόνος έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσότερων μελών ή 
εε) έχει αναγνωρισθεί ως εργαζόμενος με αναπηρία βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου, άλλως, η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν μείνει κενές από  αποχώρηση εργαζόμενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούμενης κατάργησης θέσεων εργασίας.
Η ένταση ενίσχυσης  ανέρχεται σε  ποσοστό έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών, και η εταιρεία δεν δύναται να λάβει για τους ίδιους εργαζομένους άλλη ενίσχυση επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εκάστου.  
Με την απόφαση της  περ. α  της παρ.6 καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός προσλήψεων και το ανώτατο ποσό μισθολογικού κόστους  ανά εργαζόμενο, για τα οποία η εταιρεία  δύναται να λάβει την ανωτέρω ενίσχυση καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχομένων υπηρεσιών.
Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος.  
β) Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βάσει  του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και ειδικότερα του άρθρου 31 αυτού.
Η ενίσχυση χορηγείται για προγράμματα που διοργανώνονται από την εταιρεία για εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.
Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:
αα) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση, 
ββ) τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων 
γγ) υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο 
δδ) οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης 
εε) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % επί των επιλέξιμων δαπανών,  και η εταιρεία δεν δύναται να λάβει άλλη ενίσχυση για το ίδιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
Με την απόφαση της περ. α της παρ. 6  καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών  για τις οποίες η επιχείρηση δύναται να λάβει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία δαπάνης. Η χορηγούμενη ενίσχυση ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης  δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 εκατ.  ευρώ 
γ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή  του Κανονισμού  (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.
Η κατηγορία αυτή ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες  που υπάγονται στον παρόντα νόμο με  σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης και το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης  πρέπει να εμπίπτει  πλήρως σε μία από τις ακόλουθες  κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω  Κανονισμό: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. 
Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:
αα) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο, 
ββ) δαπάνες κτιρίων καθώς και οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο· Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
γγ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, 
δδ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, 
εε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.
Η ένταση της  ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται  έως  50% για βιομηχανική έρευνα,  25% για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν δύναται να λάβει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.
Με την απόφαση της περ. β της  παρ. 6,  καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών  για τις οποίες η εταιρεία δύναται να λάβει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία έρευνας και κατηγορία δαπάνης καθώς και η ένταση ενίσχυσης κατά κατηγορία έρευνας.
Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνει η επιχείρηση, όπως αυτή νοείται στον προαναφερόμενο  Κανονισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει, για έργα που αφορούν κυρίως βιομηχανική έρευνα τα 20 εκατ. ευρώ ανά έργο, για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη τα 15 εκατ. ευρώ ανά έργο και για μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα 7,5 εκατ. ευρώ ανά μελέτη.  
δ) Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων  πληροφορικής και επικοινωνιών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Ενισχυόμενες δαπάνες είναι:
αα) Οι  μισθολογικές δαπάνες για περίοδο κατ’ ανώτατο (12) μηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου. Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού́ των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου, άλλως η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν μείνει κενές από αποχώρηση εργαζόμενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από  την επιχείρηση ή λόγω νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούμενης κατάργησης θέσεων εργασίας.
ββ) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού  συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άμεσα με τη νέα δραστηριότητα.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε  ποσοστό έως 50 % επί των επιλέξιμων δαπανών,  και η εταιρεία δεν δύναται να λάβει άλλη ενίσχυση για τους ίδιους εργαζομένους επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου  των δώδεκα πρώτων (12) μηνών  από την πρόσληψη εκάστου καθώς και για τις ίδιες δαπάνες  αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού. 
Με την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες χορηγείται η παραπάνω ενίσχυση καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί  από το κράτος, βάσει του προαναφερόμενου Κανονισμού, στην ενιαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στον ίδιο  Κανονισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.  
3. Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών.  
Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Με απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κατ’ έτος το ποσό ενισχύσεων του άρθρου 6 συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που μπορεί να χορηγηθούν κατά το έτος  αυτό. Το ποσό αυτό  συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισμό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
4. Οι  ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση  μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου με έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  ύστερα από τη διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου. 
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία με τα στοιχεία δραστηριότητας αυτής με επισυναπτόμενη  έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες και λοιπών δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις  αποφάσεις  της παραγράφου 6  παρόντος άρθρου.
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της παραπάνω υπηρεσίας. Με την  απόφαση αυτή ορίζονται το αντικείμενο του ελέγχου, τα μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόμενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόμενων δαπανών για όλη την περίοδο του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και μετά το πέρας αυτής μέχρι την ενημέρωσή της από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απαλλαγή της από την υποχρέωση αυτή.  Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να διενεργηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έχουν αποσιωπηθεί στοιχεία που επηρεάζουν τη χορήγηση ή την καταβολή της ενίσχυσης, ανακαλείται η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1  κατά το μέρος που αφορά τη συγκεκριμένη ενίσχυση και επιστρέφεται έντοκα και με τις νόμιμες επιβαρύνσεις τυχόν καταβληθέν ποσό.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται για τη χορήγηση της ενίσχυσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να  επιβάλλεται στην εταιρεία  κύρωση για μερική ή ολική μη καταβολή ή επιστροφή της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου  άρθρου.  

6. α)  Με  απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται για τις κατηγορίες ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 2, ο απαιτούμενος  ελάχιστος αριθμός δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ’ έτος, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να δημιουργηθούν και το μετέπειτα χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αυτών, τα ανώτατα όρια ενισχυόμενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης  για κάθε κατηγορία ενισχύσεων  καθώς και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων  ελέγχων και την εκταμίευση  των ποσών της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται  η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης και επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών καθώς και οι κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν έως την ολική ανάκτηση της επιχορήγησης και η διαδικασία επιβολής αυτών, σε περίπτωση που συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του  παρόντος άρθρου 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για την κατηγορία ενισχύσεων γ  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 έχουν εφαρμογή και για εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών καθώς σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν  υπηρεσίες των περιπτώσεων  α έως ιγ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1   σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους,  οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήματα ή συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4172/2013. Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούμενη εταιρεία  νέας δραστηριότητας στην  Ελλάδα  αναφορικά με  το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται μέχρι το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει.
Ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, όπως αυτός ορίζεται με τις αποφάσεις της παρ. 6 του άρθρου 6, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα (150),  για το πρώτο έτος μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
2. Οι διατάξεις  του άρθρου 2  δεν έχουν εφαρμογή στις  ανωτέρω εταιρείες,  εφόσον αυτές παρέχουν υπηρεσίες σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται  με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύεται στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός 50 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση  Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
4. Με τις αποφάσεις της  παρ. 6 του άρθρου 6 ορίζονται αναλόγως τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Διαβάστε επίσης