Επιχειρήσεις

Ισχυρά κίνητρα για προσλήψεις σε επιχειρήσεις


Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% - Εκτός ΦΠΑ οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις - Μόνιμα εκτός τεκμηρίων εισοδήματα έως 6.000 ευρώ

Φορολογικά κίνητρα – έκπληξη στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις  εργαζομένων καθιερώνει το πολυνομοσχέδιο με το οποίο υλοποιούνται 88 προαπαιτούμενα της δ΄ αξιολόγησης.

Παράλληλα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα, προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ των νέων επιχειρήσεων, μειώνεται κατά 50% η προκαταβολή φόρου υπό προϋποθέσεις παγιώνεται η εξαίρεση από τα τεκμήρια των χαμηλών εισοδημάτων και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία σε συγγενείς.

Αναλυτικότερα με το πολυνομοσχέδιο καθιερώνεται η προσαύξηση κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, για όλες τις νέες θέσεις εργασίας μισθωτών πλήρους απασχόλησης που δημιουργούν οι επιχειρηματίες, προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού.αυτό σημαίνει ότι κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος κάθε επιχείρησης θα αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ίσο με το 150% των καταβληθεισών εργοδοτικών εισφορών για όλους τους νεοπροσληφθέντες μισθωτούς υπαλλήλους της, οι οποίοι έχουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Δηλαδή, σήμερα μια επιχείρηση εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της την εισφορά ενός εργαζόμενου που ανέρχεται π.χ. σε 500 ευρώ. Εάν προσλάβει ένα νέο εργαζόμενο, με πλήρη απασχόληση, οι εισφορές του οποίου είναι επίσης 500 ευρώ, ο επιχειρηματίας θα εκπίπτει το ποσό των 750 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.
Για τον υπολογισμό των περίπτ. α΄ και β΄ δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Οι παραπάνω παράγραφοι εφαρμόζονται για νέους έως 30 ετών και για μακροχρόνια άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, το κίνητρο χορηγείται άπαξ για κάθε εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η προσαύξηση των εκπιπτόμενων εργοδοτικών εισφορών κατά 50%, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Προκειμένου να δοθεί ώθηση στο επιχειρείν, οι νέες επιχειρήσεις θα εξαιρούνται από τον ΦΠΑ και θα πλέον θα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, που συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ.

Αυτό θα ισχύει για όσους κάνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμονή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμενοι μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόμενο έτος.

Επίσης, για λόγους εναρμόνισης με την οδηγία ΦΠΑ, ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισμό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων οι μεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Επιπλέον, καλύπτεται νομοθετικό κενό και πλέον με την υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, ο υποκείμενος υποχρεούται άμεσα να επιβάλει ΦΠΑ και να εφαρμόσει το κανονικό καθεστώς από την πρώτη πράξη παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών, ώστε να μην υπάρχει έδαφος καταστρατήγησης της διάταξης.

Ένα πρόσθετο κίνητρο για τις επιχειρήσεις είναι η μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου, η οποία συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την απόκτηση για πρώτη φορά εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άλλα μέτρα

Με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

  • Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. Επίσης χωρίς φόρο θα είναι και η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο δημόσιο και ΝΠΔΔ. 
  • Παγιώνεται η εξαίρεση από τα τεκμήρια των περιστασιακά απασχολούμενων εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ, οι οποίοι θα φορολογούνται ως μισθωτοί.
  • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προχωρούν σε τρεις αγοραπωλησίες μετοχών στη διάρκεια ενός εξαμήνου, δεν θα θεωρείται για αυτές τις πράξεις ότι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θεωρούνται «επιχειρηματική συναλλαγή» τρεις αγοραπωλησίες μετοχών που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου.
  • Θα αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων η δαπάνη για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια.
  • Οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις, την πρώτη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και τη δεύτερη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Διαβάστε επίσης