Χρηστικά

Φορο–έλεγχοι 15 σημείων με τη νέα «ντιρεκτίβα» της ΑΑΔΕ!


Όλες οι οδηγίες που δίνει στους φορο-ελεγκτές η νέα απόφαση του διοιοκητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή για την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν

Φορολογικό ξεσκόνισμα θα υποστούν φέτος χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν 15+4 προϋποθέσεις που θέτει η νέα ντιρεκτίβα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Παραγραφόμενες υποθέσεις, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή, παλαιές υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά και όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τίθενται βασικά στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, ενώ τονίζεται ότι, για τους ελεγχόμενους θα αντλούνται στοιχεία και από άλλους φορείς, πέραν εκείνων που ήδη διαθέτει η Εφορία.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση ( Α.1089/19.4.2021) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ χθες, 23 Απριλίου, το έτος 2021 θα διενεργηθούν 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, ανάλογα με τα ευρήματα θα επεκτείνονται και στα δύο προηγούμενα έτη, πέραν της τελευταίας τριετίας.

Οι νέες οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάγκης αξιολόγησης των υποθέσεων με σκοπό την προτεραιοποίηση προς έλεγχο αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Οι αξιολογημένες – προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων.

Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2021.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν τις χρήσεις 2012, 2013 και το φορολογικό έτος 2014 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, σημειώνεται στην απόφαση.

Οι 15 εντολές της ΑΑΔΕ

Ταυτόχρονα ο κ. Πιτσιλής δίνει εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, να ολοκληρωθούν άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο:

 1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
 4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
 5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
 6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis.
 7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.
 8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
 9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4174/2013, δηλαδή με ελεγχόμενοοθυς που έχουν δραστηριότητα και σε άλλο κράτος ή κράτη πλλην της Ελλάδας.
 11. Υποθέσεις της υπό στοιχεία Α.1413/2019 (B΄ 4061) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
 12. Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου βάσει των ειδικότερων οριζομένων στο Παράρτημα ΙΙ (Β.γ και Γ.1.α.i) της παρούσας.
 13. Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων και δεν διενεργήθηκαν εντός των ετών 2019 και 2020.
 14. Οι εκκρεμείς έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδικών συνεργείων
 15. Υποθέσεις ελέγχων δέουσας επιμέλειας δηλούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Κοινού Προτύπου Αναφοράς Αυτόματης Ανταλλαγής Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΚΠΑ-CRS) και FATCA καθώς και υποθέσεις δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων του ν. 4557/2018 (για το ξέπλυμα χρήματος).
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα