Χρηστικά

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα μητρώα των μετόχων των επιχειρήσεων!


Χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση θα «μπουκάρει» στα γραφεία των επιχειρήσεων αναζητώντας φοροδιαφυγή ή μαύρο χρήμα

Άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των μετόχων των εταιρειών αποκτά πλέον και το ΣΔΟΕ, σύμφωνα, με διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι τώρα, από τον Σεπτέμβριο του 2019 που λειτουργεί το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, κατά ανεξήγητο τρόπο, το ΣΔΟΕ δεν είχε πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτό και φυσικά δεν μπορούσε να ολοκληρώσει έρευνες που διεξήγαγε, για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στόχος είναι να θεσμοθετηθεί ένα συνεκτικό και ενιαίο πλαίσιο διατάξεων στο σκέλος του ελέγχου και των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης επαρκών, ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των υπόχρεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συνακόλουθα, επιδιώκονται η βελτίωση και η ενίσχυση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του ελέγχου, ώστε αφενός, να αποτρέπεται η κατάχρηση των εταιρικών δομών για εγκληματικούς σκοπούς και αφετέρου, ο εν γένει ελεγκτικός μηχανισμός να ενεργοποιείται και να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο χωρίς αλληλοεπικαλύψεις ή νομικά κενά.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.), η αρμοδιότητα του ελέγχου για τη διακρίβωση της τήρησης και ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), στο οποίο έχει πρόσβαση άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Παράλληλα, επιβάλλεται υποχρέωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., να παρέχουν στο ΣΔΟΕ, όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ελεγκτικού της έργου και να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση εξουσιοδοτουμένων υπαλλήλων της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. στην εφαρμογή του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

Η έφοδος του ΣΔΟΕ

Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό για τη διακρίβωση της τήρησης και ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Κ.Μ.Π.Δ., στο οποίο έχει πρόσβαση άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. 

Το Σ.Δ.Ο.Ε. είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου ελέγχου για το ειδικό μητρώο που φυλάσσεται στην έδρα ή την εγκατάσταση των υπόχρεων εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. παρέχουν στο ΣΔΟΕ όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ελεγκτικού του έργου, ως προς τους υπόχρεους προς καταχώριση και εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση των εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. στην εφαρμογή του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. 

Παράλληλα, πρόσβαση στο Κ.Μ.Π.Δ. έχουν, άμεσα, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του οικείου προσώπου, η Αρχή, οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα. Οι ενδείξεις ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

  • Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο.
  • Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα.
  • Εάν μία μητρική οντότητα έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, εταίρων ή μελών μίας άλλης οντότητας (θυγατρική). 
  • Εάν μία μητρική οντότητα έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας, να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη (θυγατρική) οντότητα κ.λπ. 
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα