Αγορές
Αγορές

MLS: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τ...

Αγορές

Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

 H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι στις  8.7.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance,  10.400 κοινών και 200 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχ...

Αγορές

Κυριακίδης: Aγορά ιδίων μετοχών

H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 07.07.2016 αγοράστηκαν 1.049 μετοχές, με μ...

Αγορές

MLS: Αγορές ιδίων μετοχών

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη την Πέμπτη  07.07.2016 σε αγορά 897 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 3,4571 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής...

Αγορές

Τιτάν: Αγορές ιδίων μετοχών

 H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι στις  6.7.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής,  10.500 κοινών και 800 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσ...

Αγορές

Πλαστικά Θράκης: Αγορά 800 ιδίων μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι προέβη στις 6 Ιουλίου 2016 σε αγορά 800 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τ...

Αγορές

MLS: Αγορές ιδίων μετοχών

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη την Τετάρτη  06.07.2016 σε αγορά 964 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 3,4374 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγή...

Αγορές

Quest Συμμετοχών: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Ε...

Αγορές

MLS Πληροφορική: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τ...

Αγορές

Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

 H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι στις  5.7.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής,  10.500 κοινών και 200 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήση...

Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το ...

Αγορές

Lamda Development: Αγορά ιδίων μετοχών

 Η LAMDA Development S.A. (η "Εταιρεία") σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το ...

Αγορές

Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

 H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 4.7.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής,  100 κοινών ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,50 ευρώ κα...

Αγορές

FHL Κυριακίδης: Αγορά ιδίων μετοχών

 H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 03.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχω...

Αγορές

Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

 H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 1.7.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής,  1.500 κοινών ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,56 ευρώ ...