Πολιτική

YALCO: Αναδιαρθρώνει τον τραπεζικό δανεισμό - πώληση θυγατρικής στη Ρουμανία


Τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό αναχρηματοδοτεί η YALCO με την έκδοση και κάλυψη νέων ομολογιακών δανείων. Όπως γίνεται γνωστό, μετά την ολοκλήρωση αυτή αποκαθίσταται η σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετατρέπεται σε μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το πιο σημαντικό είναι η δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας με άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων χρήσης. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποιεί πως ολοκληρώθηκε και η πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία, ωστόσο θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό προμηθευτή των προϊόντων της εταιρείας YALCO ROMANIA SRL και κυρίως των δύο brand name ΙΩΝΙΑ και FEST. Αναλυτικά: 

Στοιχεία των εκδοθέντων και καληφθέντων ομολογιακών δανείων:

Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου : 18.000.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών: Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα

Σκοπός δανείου : Αναχρηματοδότηση μέρους υφισταμένου μκοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

Διάρκεια δανείου : Τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και κάλυψης του δανείου.

Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου : 10.943.274 Ευρώ

Είδος ομολογιών : Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου τραπεζικού δανεισμού.

Διάρκεια δανείου : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και κάλυψης των ομολογιών με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) έτη.

Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας άρθ. 8 Ν3156/2003        

Ποσό δανείου : 10.200.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών : Ονομαστικές μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας, μη διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Ονομαστική αξία

Ομολογίας : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης : Το δάνειο εκδίδεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων του εκδότη υπέρ των ομολογιούχων και θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού Δανείου.              

Διάρκεια δανείου : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και κάλυψης του με δυνατότητα παράτασης κατά  δύο  (2) έτη.

Λόγος και τιμή μετατροπής

Κάθε μία ομολογία παρέχει σε κάθε ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 1,44927 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές του εκδότη ονομαστικής αξίας σήμερα εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,62) η κάθε μία (λόγος μετατροπής), η δε τιμή μετατροπής θα είναι ίση με εξήντα εννέα λεπτά (0,69€) του ευρώ ανά μετοχή (τιμή μετατροπής).

Ολοκληρώθηκε επίσης και η πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρείας YALCO ROMANIA SRL, σύμφωνα με την από 12/10/2016 ανακοίνωση της εταιρείας. Μετά την πώληση αυτή η εταιρεία μας θα συνεχίσει να αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή των προϊόντων της εταιρείας YALCO ROMANIA SRL και κυρίως των δύο brand name ΙΩΝΙΑ και FEST.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις