Χρηστικά

Πρόστιμα χωρίς πλαφόν για τις πειραγμένες ταμειακές μηχανές


Το νέο ποινολόγιο της ΑΑΔΕ για τη μη τήρηση βιβλίων, και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη μη υποβολή δηλώσεων και τις «επεμβάσεις» στους ΦΗΜ

Χωρίς ανώτατα όρια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν ή παραβιάζουν τις ταμειακές μηχανές και τις μνήμες τους.

Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν στα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αλλά και οι διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή τους στους παραβάτες.

Τα πρόστιμα αφορούν στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή δεν τα συμπληρώνουν ή δεν καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή δεν τα προσκομίζουν κατά τον έλεγχο ή δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 10.000 - 30.000 – 50.000 ευρώ και φτάνουν κατά ανώτατο όριο σε 30.000, 90.000 ή 150.000 ευρώ.

Όμως, εάν υπάρχουν παραβάσεις που σχετίζονται με επεμβάσεις στις ταμειακές μηχανές, δεν υπάρχουν ανώτατα όρια και τα πρόστιμα φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο χάρτης των προστίμων

Αναλυτικότερα ο νέος χάρτης των προστίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. Δηλαδή τα ανώτατα όρια προστίμου είναι 90.000 και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως, ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, η μη επίδειξη για οποιονδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση των βιβλίων στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Πάντως, το πρόστιμο της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το ανωτέρω πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απώλειας.

Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του.

Οι αλλαγές αυτές, ισχύουν και για υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Πρόστιμα χωρίς οροφή για τις ταμειακές

Αναφορικά με τις ταμειακές μηχανές, προβλέπεται η μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).

Ειδικότερα η νέα διάταξη προβλέπει πως, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται ανωτέρω, αλλά, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια, που προβλέπονται για τις υπόλοιπες παραβάσεις.

Έτσι, αν το επιβαλλόμενο πρόστιμο βάσει του τζίρου είναι πάνω από το τριπλάσιο, δεν θα «κουρεύεται» στο τριπλάσιο αλλά θα επιβάλλεται όσο προκύπτει.

Και οι νέες διατάξεις για τα πρόστιμα για τις παραβάσεις στις ταμειακές μηχανές καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα