Τράπεζες

Τον έλεγχο της ΠΑΝΓΑΙΑ διατηρεί η Εθνική Τράπεζα


Μόλις σήμερα υπογράφηκε η σχετική τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων, διευκρινίζει η Εθνική Τράπεζα, αναφερόμενη στην υπόθεση της Εθνικής Πανγαία. Έτσι, παρόλο που κατέχει μόνο το 32,66% της ΑΕΕΑΠ, η ΕΤΕ θα μπορεί να συνεχίσει να την ενοποιεί πλήρως στα αποτελέσματα της, για το επόμενο τρίμηνο.

Η συμφωνία μετόχων προβλέπει πως η Εθνική χάνει τον έλεγχο της ΑΕΕΑΠ, εφόσον το ποσοστό της υποχωρήσει κάτω του 20%.  Από την ανακοίνωση της τράπεζας δεν προκύπτει ότι ο παραπάνω όρος έχει τροποποιηθεί. Παράλληλα, η ΕΤΕ θα συνεχίσει να ορίζει πέντε από τα εννέα μέλη του Δ.Σ ή τον οικονομικό διευθυντή και τον διευθυντή εργασιών.

Συγκεκριμένα:

"Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ε.Κ. γνωρίζουμε στο επενδυτικό κοινό ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ο όμιλος INVEL προέβησαν σήμερα (4/1/2019) στη δεύτερη τροποποίηση της μεταξύ τους Συμφωνίας Μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») ως αυτή μέχρι σήμερα ισχύει από την αρχική υπογραφή της στις 30.12.2013 και την από 18.8.2015 τροποποίησή της.

Αντικείμενο της παρούσας τροποποιητικής συμφωνίας υπήρξε η παράταση της διάρκειας της Συμφωνίας Μετόχων κατά ένα τρίμηνο, ήτοι από 31/12/2018 μέχρι την 31/3/2019.

Η παράταση αυτή της χρονικής διάρκειας της «Συμφωνίας Μετόχων» συνεπάγεται και την αντίστοιχη παράταση του δικαιώματος αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ από τον όμιλο INVEL (call option) στη μεσοσταθμική τιμή της ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ του τελευταίου τριμήνου του 2018 και επί τη βάσει των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη «Συμφωνία Μετόχων» όπως αυτή ισχύει μετά την παρούσα τροποποίησή της.

Η ως άνω παράταση της διάρκειας της «Συμφωνίας Μετόχων» για ένα τρίμηνο έχει ως αποτέλεσμα και τη διατήρηση του ελέγχου της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την ΕΤΕ για το ίδιο διάστημα κατά τα όσα ειδικότερα διαλαμβάνονται στις σχετικές προβλέψεις της «Συμφωνίας Μετόχων», όπως αυτές συνοπτικά κάθε έτος δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ .

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με δήθεν υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας της «Συμφωνίας Μετόχων» πριν από ένα χρόνο με την πρόβλεψη ότι η ΕΤΕ διατηρεί τον έλεγχο της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ εφόσον κατέχει ποσοστό άνω του 20% και τροποποίηση της τιμής άσκησης του δικαιώματος αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ είναι παντελώς ανακριβείς".

Διαβάστε επίσης