Τράπεζες

Τον Απρίλιο η Γενική Συνέλευση της ΤτΕ


Την 1η Απριλίου του 2019 θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η ΤτΕ αναφέρει πως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 • Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
 • Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.
 • Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 • Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:
 1. Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203. 
 2. Υπόλοιπο περιερόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 644.252.277.
 • Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις χρήσεις.
 • Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
 • Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
 • Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.
 • Εκλογή Συμβούλου.
 • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
 • Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Λοιπές Ανακοινώσεις.