Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Διέθεσε εγγυημένες ομολογίες 250 εκατ. ευρώ με 2.75%


Ολοκληρώθηκε  η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 250 εκατ. ευρώ λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική της Titan Cement International SA και οι οποίες θα φέρουν την εγγύηση της εταιρίας και της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 η TITAN GLOBAL FINANCE θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους 300 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές και ενεργοί συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως συνδιαχειριστές.