Οικονομία

Τις 58 έφτασαν οι προτάσεις για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης προς τους «Φορείς Αρωγούς» της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» υποβλήθηκαν 58 προτάσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων έργων στο πλαίσιο της ως άνω Δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, όπως προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Για τις 58 υποβληθείσες προτάσεις η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.592.259,34 ευρώ.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Δράσης και την επιλογή των Φορέων Αρωγών/ΦΑ, θα δημοσιευθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ των προκριθέντων ΦΑ της 1ης Πρόσκλησης.

Η δράση κρατικών ενισχύσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η και 2η Πρόσκληση, αναμένεται να υπερβεί τα 24 εκατ. € δημόσιας δαπάνης και μαζί με την ιδιωτική δαπάνη, να ανέλθει περίπου σε 31 εκατ. €.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών/ΣΣΚ για την ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσης σε αγορές- στόχους, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και τη δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας υποστηριζομένων από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).