Χρηστικά

Τα πρόστιμα για τις μεταφορές μετρητών


Οδηγός της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τι ισχύει για τις αγορές από τα duty free και για τις αγορές από τρίτες χώρες μέσω ταχυδρομείων

Με πρόστιμο 25%, το οποίο καταβάλλεται άμεσα τιμωρούνται οι ταξιδιώτες που μεταφέρουν μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο οδηγό της ΑΑΔΕ για τα τελωνειακά ζητήματα.

Παράλληλα διευκρινίζονται  οι αξίες των αγαθών που μπορούν να αγοράζονται από τα duty free, των αγαθών που εισάγονται, όπως επίσης και η τελωνειακή αντιμετώπιση των αγορών από τρίτες χώρες μέσω ταχυδρομείων.

Αναφορικά με τη διακίνηση μετρητών, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρει μετρητά ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ, δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των Κρατών- Μελών.

Επίσης, στην περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ, εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των οποίων τα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση μπορούν να απαιτούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Στην Ελλάδα, ο έλεγχος διακίνησης ρευστών διαθεσίμων έχει εκχωρηθεί στις τελωνειακές αρχές. Η δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων συνίσταται στη συμπλήρωση ενός εντύπου, το οποίο παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εισόδου ή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν συνεχεία υποβάλλεται, ενυπόγραφο, στις εν λόγω αρχές από τον ταξιδιώτη θεωρημένο αντίγραφο του οποίου δύναται να ζητήσει.

Επίσης, η γνωστοποίηση των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων συνίσταται στη συμπλήρωση ενός εντύπου, το οποίο παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές και εν συνεχεία υποβάλλεται, ενυπόγραφο, στις εν λόγω αρχές από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, θεωρημένο αντίγραφο του οποίου δύναται να ζητήσει.

Το πρόστιμο

Ωστόσο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, άμεσα καταβλητέο, ίσο με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.

Δηλαδή, αν το μεταφερόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των 10,.000 ευρώ, και δεν δηλωθεί, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25%, το οποίο παρακρατείται άμεσα από τα ρευστά διαθέσιμα, που εντόπισαν οι τελωνειακές αρχές.

Ψώνια από το εξωτερικό

Στους ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ε.Ε. παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ.

Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσον.

Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά από προσωρινή εξαγωγή τους και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων, που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του ταξιδιώτη, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών.

Προκειμένου για κατοίκους παραμεθόριων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζόμενους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 175 ευρώ. 

Επίσης, για μια σειρά προϊόντων, μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη οι ακόλουθες ποσότητες:

  • Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς 

- 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα των 20 τεμαχίων έκαστο ή 
- 100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 
- 50 τεμ. πούρα ή 
- 250 γρ. καπνού για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

  • Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα: 

- 40 τεμ. τσιγάρα ή 2 πακέτα των 20 τεμαχίων έκαστο ή 
- 20 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 
- 10 τεμ. πούρα ή 
- 50 γρ. καπνού για κάπνισμα ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.
- Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας: 
- Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή 
- Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol: 2 λίτρα ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και 
- Συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας. 
Για ταξιδιώτες κάτω των δεκαεπτά (17) ετών δεν παρέχεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά.

Πάντως, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι φόροι στο Κράτος-Μέλος απόκτησης και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από τους ταξιδιώτες δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. στη χώρα μας, εφόσον προορίζονται για ατομική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό.

Για την απόδειξη ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για ατομική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό λαμβάνεται ως κριτήριο από τις αρμόδιες Αρχές, εκτός των άλλων (εμπορική ιδιότητα του κατόχου, λόγοι κατοχής των προϊόντων, είδος των προϊόντων κλπ.) και η ποσότητα των προϊόντων, η οποία ανά προϊόν ορίζεται ως κατωτέρω: 
(Α) Προϊόντα Καπνού:

- Τσιγάρα : 800 τεμάχια

- Πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια 

- Πούρα: 200 τεμάχια

- Καπνός για κάπνισμα: 1 κιλό

(Β) Αλκοολούχα Ποτά: 
- Οινοπνευματώδη ποτά: 10 λίτρα 
- Ενδιάμεσα προϊόντα: 20 λίτρα 
- Οίνοι (από τους οποίους το πολύ 60 λίτρα αφρώδεις): 90 λίτρα 
- Μπύρες: 110 λίτρα 
Ποσότητα, δηλαδή, κάτω από τα όρια αυτά ανά προϊόν δεν μπορεί να προσδώσει εμπορικό χαρακτήρα στη διακίνηση, εκτός αν συνεκτιμηθεί με άλλα κριτήρια. 

Αγορές από τρίτες χώρες

Από την 1η Ιουλίου 2021 επήλθαν αλλαγές στο καθεστώς εισαγωγών αγαθών χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce και συγκεκριμένα:

  • Καταργήθηκε η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας.
  • Για αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα και για είδη αξίας μέχρι 45 ευρώ δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 ευρώ, υπόκεινται σε κατ’ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον τελωνισμό με βάση την δασμολογική κατάταξη του είδους. 
  • Για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700 ευρώ, καταβάλλονται οι ισχύοντες δασμοί και φόροι.
  • Για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα, από την 01.07.2021 έχει καταργηθεί η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αξίας έως 22 ευρώ, ως εκ τούτου όλες οι εισαγωγές υπόκεινται σε ΦΠΑ. Ως εκ τούτου:
  • Για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ επιβάλλεται ΦΠΑ, αλλά δεν καταβάλλονται δασμοί.
  • Για αποστολές αξίας άνω των 150 ευρώ καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα