Αγορές

Στην Grivalia με πάνω από 5% οι Ελβετοί της Julius Baer


Διευρύνεται η παρουσία της ελβετικής Julius Baer στην Grivalia, εξέλιξη που επιτυγχάνεται με έμμεσες συμμετοχές: Όπως γίνεται γνωστό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: 

  • το συνολικό ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει έμμεσα η «Julius Baer» από τις 13 Δεκεμβρίου 2018 ξεπέρασε το όριο του 5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ενημέρωση η εταιρεία «Julius Baer» στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατείχε έμμεσα μέσω των διαχειριζόμενων εταιρειών «Kairos International SICAV» και «Kairos Pegasus SA» ποσοστό 5,002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 5.065.503 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.
  • Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η «Kairos Partners SGR SpA», θυγατρική και ελεγχόμενη εταιρεία της «Julius Baer», στις 8 Ιανουαρίου 2019, ξεπέρασε το όριο του 5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ενημέρωση, η «Kairos Partners SGR SpA» στις 8 Ιανουαρίου 2019 κατείχε έμμεσα, μέσω της διαχειριζόμενης εταιρείας «Kairos International SICAV», ποσοστό 5,07% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 5.136.171 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Η «Kairos Pegasus SA» είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο (fund) με διαχειριστή την εταιρεία «Kairos Investment Management Ltd». Η «Kairos International SICAV» είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο (fund) με διαχειριστή την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «Kairos Partners SGR SpA».

Το 100% του κεφαλαίου της «Kairos Investment Management Ltd» κατέχεται από την «Kairos Investment Management BV» και το 100% του κεφαλαίου της τελευταίας κατέχεται από την «Kairos Investment Management SpA».Το 100% του κεφαλαίου της «Kairos Investment Management SpA» κατέχεται από την «Julius Baer».

Βάσει των ανωτέρω, η «Julius Baer» ελέγχει όλα τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών που τα επενδυτικά κεφάλαια (τα οποία διαχειρίζονται από τις «Kairos Partners SGR SpA» και «Kairos Investment Management Ltd» αντίστοιχα) κατέχουν στον Εκδότη.