Χρηστικά

Πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για το «εμπόριο» φορολογικών στοιχείων 


Οι τσουχτερές ποινές για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου από εφοριακούς ή από υπαλλήλους εταιρειών που αναλαμβάνουν έργα του Taxisnet

Αυστηρά πρόστιμα μέχρι 200.000 ευρώ προβλέπονται για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου από πρόσωπα του φορολογικού μηχανισμού ή από υπαλλήλους εταιρειών που αναλαμβάνουν έργα του Taxisnet.

Η νομοθεσία ορίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης και εν γένει του υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της φορολογικής διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μπορούν να τα αποκαλύπτουν μόνο σε:

 1. Άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης,
 2. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
 3. Στις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικημάτων
 4. Στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης, με διάδικο το Δημόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
 5. Στις φορολογικές αρχές της αλλοδαπής.
 6. Στις υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς αυτούς τους φορείς.
 7. Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων οργανισμών.
 8. Σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιόντες και κατιόντες, για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν.
 9. Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 10. Σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου.
 11. Σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και μόνο κατά το μέρος που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελματική υπόσταση άλλου φορολογουμένου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
 12. Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ».
 13. Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών.
 14. Στα πρόσωπα και τα όργανα της υπηρεσίας για το πλαίσιο ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων.
 15. Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας
 16. Σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν.
 17. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο.

Οι κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου

Ταυτόχρονα η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους υπαλλήλους έχουν πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων και τα γνωστοποιούν σε τρίτους, οι οποίοι δεν υπάγονται στις παραπάνω 17 κατηγορίες.

Ειδικότερα, η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, από υπαλλήλους των φορολογικών αρχών συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Επίσης, επιβάλλεται στους φορολογικούς υπαλλήλους, που παραβιάζουν το απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και περιήλθαν σε γνώση τους, πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.

Το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται εάν το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώματος.

Πιο αυστηρές είναι οι ποινές για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου, από το προσωπικό ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται έργα του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα κάθε παράβαση, τιμωρείται με πρόστιμο ποσού ύψους 200.000 ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.

Διαβάστε επίσης