Ενέργεια

"Πράσινο φως" για τη συμφωνία ΔΕΗ & Volterra


Σε συνεδρίαση της, στις 4 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενέκρινε την απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιριών με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA KR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από τις εταιρείες «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο της ΔΕΗ και «VOLTERRA Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Με την παραπάνω απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.