Χρηστικά

Πότε και πώς διαγράφουν χρέη η Εφορία και το Ελεγκτικό Συνέδριο


Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής τους

Νέες διαδικασίες χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και τη διαγραφή τους από τα βιβλία της Εφορίας προβλέπει νέα εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγχρόνως, ακυρώνεται η διάταξη που προέβλεπε τη διαγραφή χρεών ύψους έως 200 ευρώ που είχαν βεβαιωθεί προ του 1993.

Σε εφαρμογή του νόμου 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου» η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα χρέος ως ανεπίδεκτο είσπραξης ή και να διαγραφεί.

Καθορίζεται επίσης, ο υποχρεωτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαγραφών μεγάλων χρεών, άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά και η αρμοδιότητα του Ε.Σ.να ελέγχει διαγραφές χρεών, που γίνονται από την ΑΑΔΕ και για μικρότερα ποσά.

Ακόμη, προβλέπται ότι μια οφειλή, που χαρακτηρίστηκε ανεπίδεκτη είσπραξης, μπορεί να χαρακτηριστεί «εισπράξιμη» εάν προκύψουν νέα στοιχεία.

Ειδικότερα, προβλέπεται η άσκηση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των πράξεων χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργεί έλεγχο δημόσιων εσόδων. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου, ενώ η επίλυση όλων των τυχόν εγειρόμενων από τον έλεγχο αμφισβητήσεων ανατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων.

Πλέον, προβλέπεται ότι οι πράξεις χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους ως ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης αυτών σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν.

Αν το ποσό της συνολικής βασικής, προς χαρακτηρισμό, οφειλής είναι άνω του 1.500.000) ευρώ, οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων, από την οποία και ελέγχονται.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και στις πράξεις χαρακτηρισμού οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης με συνολική βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω ποσού. Επιπλέον, δεν προβλέπεται διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η οφειλή που έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη εάν, πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο. Με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται η παροχή σύμφωνης γνώμης για το χαρακτηρισμό ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής ως εισπράξιμης.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του και να ρυθμίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σε αντίθεση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται εξουσιοδότηση για τον ορισμό αρμόδιων οργάνων για την υποβολή σύμφωνης γνώμης, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον στον νόμο η διαδικασία αυτή.

Διαγραφή οφειλών

Σχετικά με τη διαγραφή οφειλών, ορίζεται ότι η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων από την οποία και ελέγχονται.

Επίσης, καταργείται η διάταξη με την οποία προβλεπόταν η διαγραφή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, των βασικών οφειλών που είχαν γεννηθεί προ του 1993 και ήταν μικρότερες του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούμενο.

Ακόμα, ρυθμίζονται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, κάθε σχετικό θέμα με τη διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να μεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα