Οικονομία

Πόσους έπιασαν οι διασταυρώσεις των καταθέσεων


Έγγραφα της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν πως γίνονται οι έλεγχοι τραπεζικών λογαριασμών εσωτερικού-εξωτερικού και η αντιπαραβολή τους με τα εισοδήματα

Εκατοντάδες φορολογούμενους «τσίμπησαν» ήδη οι πρώτες αυτόματες διασταυρώσεις εισοδημάτων και καταθέσεις (εσωτερικού και εξωτερικού), ενώ πάνω από 2.000 εντοπίστηκαν ήδη ως «ύποπτοι» και θα ελεγχθούν το 2018.
Οι αριθμοί θα πολλαπλασιαστούν προσεχώς, καθώς ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει παραλάβει λίστες με πάνω από 100.000 καταθέτες ενώ παραλαμβάνει ήδη από περισσότερα από 100 κράτη νέες λίστες με Έλληνες καταθέτες και επενδυτές σε τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας». Η συγκεκριμένη εφαρμογή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 02/05/2017 σε όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., επιταχύνοντας τον απαιτούμενο ελεγκτικό χρόνο ολοκλήρωσης υποθέσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων συνετέλεσε ώστε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. να ολοκληρώσει 953 υποθέσεις το έτος 2017, έναντι 252 του έτους 2016.

Περαιτέρω, από την ίδια εφαρμογή θεωρήθηκαν ύποπτοι για απόκρυψη φορολογητέας ύλης και επιλέχθηκαν προς έλεγχο 2.027 υποθέσεις φυσικών προσώπων προς έλεγχο για το έτος 2018.

Για την αξιοποίηση των δεδομένων που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων, το επιχειρησιακό πλάνο αξιοποίησης αφορά σε κάθε περίπτωση, στη συμμόρφωση των φορολογούμενων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, στον άμεσο εντοπισμό εκείνων που παρεκκλίνουν από αυτή και στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων (παγκόσμιο εισόδημα), λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυνατή πληροφορία που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έχει στη διάθεσή της από ίδιες ή τρίτες πηγές, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σε συνάρτηση με τις εφαρμογές που ήδη διαθέτει.

Η λήψη των στοιχείων, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4428/2016.

Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα προβαίνει σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών με τις Αρμόδιες Αρχές κρατών-μελών της ΕΕ και λοιπών τρίτων χωρών, με τις οποίες η χώρα μας έχει θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την αναφερόμενη Πολυμερή Συμφωνία.

Όπως προκύπτει από τρία έγγραφα της ΑΑΔΕ, που κατατέθηκαν στη Βουλή, η διενέργεια της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από την ΑΑΔΕ τον Οκτώβριο του 2017, για πληροφορίες σχετικές με το έτος 2016. Κατά το τρέχον έτος αναμένεται η διεύρυνση του δικτύου τρίτων χωρών με τις οποίες θα διενεργηθεί η εν λόγω αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της αναφερόμενης Πολυμερούς Συμφωνίας, αλλά και σχετικών διμερών Συμφωνιών Αρμόδιων Αρχών ή Συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι, οι προς ανταλλαγή πληροφορίες διέπονται από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, καθώς και από τις ειδικές διασφαλίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας, όπως αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στον ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο, δε, της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας, η Ελλάδα έχει αξιολογηθεί επιτυχώς από τον ΟΟΣΑ ως προς την ύπαρξη επαρκών μέτρων για την εξασφάλιση της τήρησης των απαιτούμενων προτύπων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών.

Στην παρούσα φάση με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων, που αναφέρονται και η μοναδικοποίηση των αναφερόμενων λογαριασμών στα στοιχεία που παρελήφθησαν, οποιαδήποτε αναφορά σε συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων είναι επισφαλής, αναφέρεται στο πρώτο έγγραφο.

Πώς γίνονται οι διασταυρώσεις

Σε άλλο έγγραφο, η ΑΑΔΕ εξηγεί της διαδικασία που ακολουθείται. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ κατ’ έτος και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης κατ’ έτος, δημιουργήθηκε το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας».
Μέσω του «Λογισμικού», αντλούνται:

  1. Τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.
  2. Τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου.
  3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών), υπολογίζει τις πρωτογενείς καταθέσεις, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.

Διευκρινίζεται πως, δεν υπολογίζονται ως πρωτογενείς καταθέσεις οι αντιλογισμοί, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, οι ανανεώσεις τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (Repos, αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακές καταθέσεις), διάφορες συμψηφιστικές κινήσεις κ.α., καθώς δεν συνιστούν νεοεισερχόμενο χρήμα στους λογαριασμούς του.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης