Χρηστικά

Ποιες φορολογικές παραβάσεις οδηγούν εκτός 120 δόσεων


Ο κίνδυνος να αναβιώσουν οι προσαυξήσεις και τα αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και οι ποινικές διώξεις

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων προς Εφορία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία οφείλουν να είναι απόλυτα τυπικοί όχι μόνο στην πληρωμή των δόσεων της ρύθμισης αλλά ταυτόχρονα να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και να μην υποπίπτουν σε φορολογικές παραβάσεις.

Μία παράβαση εξ αυτών, οδηγεί εκτός ρύθμισης, που σημαίνει ότι ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα του «κουρέματος» των προσαυξήσεων και αναβιώνει ολόκληρο το χρέος. Παράλληλα αναβιώνουν και τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος του οφειλέτη, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, αλλά και τυχόν ποινικές διώξεις εάν οι οφειλές ξεπερνούν ένα ορισμένο ποσό.

Οι χιλιάδες φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη μία ή στην άλλη ή και στις δύο ρυθμίσεις οφείλουν να είναι απόλυτα συνεπείς και να πληρώνουν όχι μόνο τα παλαιά χρέη, που δεν αποπλήρωναν, αλλά και τα νέα χρέη που δημιουργούνται. Στο πλαίσσιο αυτό, το όφελος θα είναι διπλό για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς θα εισπράττει και τα παλαιά παγωμένα χρέη, αλλά και δεν θα έχει καθυστερήσεις στην είσπραξη των τρεχουσών χρεών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ν. 4611/2019 και σε ότι αφορά στα χρέη προς την Εφορία, η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

 1. Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
 2. Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
 3. Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος Μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
 4. Υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄, ιε΄ ή ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Οι παραβάσεις της 4ης περίπτωσης, περιγράφονται στον ν. 4174/2013 οι οποίες είναι:

 1. Η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
 2. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
 3. Η έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).
 4. Η μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή η έκδοση ή η λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
 5. Η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.
 6. Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Οι παγίδες της ρύθμισης για τα χρέη προς τα Ταμεία

Σε ότι αφορά στα χρέη προς τα Ταμεία, η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν:

 1. Δεν καταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις.
 2. Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Η ρύθμιση δεν απόλλυται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται. Παρέχεται άπαξ η δυνατότητα υπαγωγής σε παράλληλη «Πάγια ρύθμιση» για τις οφειλές από 1/1/2019.
 3. Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική, διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνταν με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του παρόντος.

Υπενθυμίζεται πως η απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται:

 • Την αναβίωση της οφειλής, δηλαδή της βασικής οφειλής και πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό. Το ποσό που έχει καταβληθεί το χρονικό διάστημα της ρύθμισης θα αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει.
 • Την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και στην επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.
 • Σημειώνεται πως ο θάνατος του οφειλέτη πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης δεν συνεπάγεται απώλειά της, αλλά η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του κληρονόμου.
Διαβάστε επίσης