Χρηστικά

Περαίωση με μπόνους -75% και για κλεισμένες φορολογικές υποθέσεις!


Ποιοί, με βάση τον νέο φορολογικό νόμο μπορούν να επιτύχουν μείωση του «λογαριασμού» του φορολογικού ελέγχου από 35% έως και 75%

Τη δυνατότητα περαίωσης και φορολογικών υποθέσεων που έχουν κλείσει με αποφάσεις δικαστηρίων ή έχει υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά η ΑΑΦΕ ή έχουν απορριφθεί από την αρμόδια Επιτροπή, παρέχουν τα «ψιλά γράμματα» του τελευταίου φορολογικού νόμου 5073/2023.

Όσοι προσφύγουν στην Επιτροπή και δικαιωθούν μπορούν να επιτύχουν μείωση του «λογαριασμού» του φορολογικού ελέγχου από 35% έως και 75%.

Πρόκειται για τη δυνατότητα των φορολογουμένων που έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο και τους έχουν καταλογιστεί, φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις και αφού προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δεν δικαιώθηκαν κατόπιν προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια.

Εφόσον η υπόθεσή τους εκκρεμεί και δεν εκδικαστεί, μπορούν να παραιτηθούν από τη διαδικασία και να υποβάλλουν αίτημα εξέτασης της υπόθεσης τους στο «ειδικό φορολογικό δικαστήριο» του υπουργείου Οικονομικών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εκδίκαση προσφυγών σε αυτή των φορολογουμένων που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τη συνέχιση της υπόθεσης στα δικαστήρια και θα αποδεχτούν το αποτέλεσμα της κρίσης των μελών της.

Πρόεδρος εκάστου Τμήματος της Επιτροπής, είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Πρόεδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εφοριακοί υπάλληλοι. Δηλαδή, για την τύχη των φορολογικών υποθέσεων αποφασίζουν μόνο οι δικαστές.

Τι άλλαξε

Η απόφαση της Επιτροπής ήταν μέχρι πρότινος οριστική, όπως οριστική ήταν και η απόφαση του δικαστηρίου, τις οποίες, αμφότερες, όφειλε να αποδεχτεί ο φορολογούμενος.
Όμως, με τη διάταξη του φορολογικού νόμου 5073/2023, μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή και:

  1. Οι φορολογούμενοι έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγών του Δημοσίου και όχι με δική τους πρωτοβουλία. Συνήθως πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες ασκεί ποινική δίωξη η ΑΑΔΕ και μετά από εφέσεις της Εφορίας εκκρεμοδικούν είτε στο Διοικητικό Εφετείο είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  2. Οι φορολογούμενοι, των οποίων οι υποθέσεις τους αρχικά απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για ουσιαστικούς λόγους, αλλά εκ των υστέρων προέκυψαν νέα στοιχεία ή νέα νομολογία ή εκδόθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που τους δικαίωσαν.

Οι διατάξεις του νόμου 5073/2023

Οι διατάξεις του φορολογικού νόμου είναι οι ακόλουθες:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148), περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προστίθενται οι λέξεις «ή αντικαθίστανται», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 προστίθεται η φράση «,ανεξάρτητα από το εάν έχει εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία ενώπιον των ανωτέρω αρμόδιων δικαστηρίων ή όχι», οι προθεσμίες του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3, περί υποβολής αιτήματος εξώδικης επίλυσης διαφοράς σε εκκρεμείς δίκες, παρατείνονται, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, μετά τη φράση «για τυπικούς λόγους,» προστίθεται η φράση «, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου», και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται ή αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.

3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία ενώπιον των ανωτέρω αρμόδιων δικαστηρίων ή όχι. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, περί εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης, οι προθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου παρατείνονται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.»

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα