Χρηστικά

Ποιοι θα πληρώσουν πρόσθετες εισφορές για παράλληλη απασχόληση


Πώς θα γίνει η εκκαθάριση εισφορών σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

Πάνω από 162.000 μισθωτοί που έχουν παράλληλα δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι) ή δηλώνουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον εισφορές για το 2017.

Ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε την διαδικασία συμψηφισμού των εισφορών των παράλληλα απασχολούμενων για το 2017, που έγινε με την εξής μεθοδολογία: Αρχικώς ο συμψηφισμός έγινε μεταξύ εισφορών που καταβλήθηκαν το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 και επακολούθως βάση των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν το 2017 με βάση το εισόδημα του 2016.
Από την εκκαθάριση προέκυψαν:

  1. 162.000 ασφαλισμένοι με χρεωστικά ειδοποιητήρια. Οι εν λόγω μισθωτοί που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (μπλοκάκι)-αγροτική δραστηριότητα, εμφάνισαν αύξηση κερδών στη φορολογική δήλωση του 2016 σε σχέση μ’ αυτή του 2015. Αυτοί  θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά τις επιπλέον εισφορές σε πέντε δόσεις.
  2. 69.600 ασφαλισμένοι θα λάβουν επιστροφές. Πρόκειται για τους ευνοημένους από τον συμψηφισμό, καθώς εμφάνισαν μείωση κερδών στο δηλωτέο εισόδημα του 2016, σε σχέση με το 2015. Αυτοί δικαιούνται επιστροφή εισφορών, το οποίο θα τους επιστραφεί αυτόματα εντός 2μήνου, εκτός εάν υποβάλλουν αίτημα να μείνει το ποσό ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.
  3. Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείου Εργασίας, ποσά από 50,01 ευρώ και άνω, μπορούν να παραμείνουν στο λογαριασμό των δικαιούχων, προκειμένου  να συμψηφιστούν με εισφορές επόμενων μηνών. Επίσης προβλέπεται πως πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά. Εάν υπάρχουν καθυστερούμενες εισφορές του 2018, αυτές εξοφλούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο.
  4. 110.000 μηδενικά εκκαθαριστικά, στα οποία δεν προέκυψε καμία μεταβολή στο εισόδημά τους, από το 2015 στο 2016.

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, μετά την εκκαθάριση εισφορών επί πολλαπλής άσκησης δραστηριότητας/απασχόλησης, οι ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:

  • Τις εισφορές έως 2016
  • Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης προηγούμενων ετών (σήμερα 2017)
  • Ως τρέχουσες εισφορές (σήμερα 2018), το κατ' ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην κατώτατη, κατά περίπτωση, μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αποδοχές ή, εφόσον αυτές υπολείπονται της κατώτατης βάσης υπολογισμού, και τις διαφορές που πρέπει να καταβάλλονται.
  • Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, κατά τα προαναφερόμενα.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο (πχ βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κλπ) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τρέχοντος έτους. (Μηνιαίες αποδοχές προηγούμενων ετών είναι πλέον διαθέσιμες).

Η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει εξάμηνη διάρκεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών στις οποίες η διάρκεια θα είναι μηνιαία.

Διαβάστε επίσης