Επιχειρήσεις

Ορκωτός λογιστής της Folli Follie αναλαμβάνει η PWC


Στις 11 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FF GROUP, αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2017.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε, μετά από πολλές αναβολές, εξέλεξε τους κκ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 16891 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1762) και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17701 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1523), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή αντίστοιχα για την διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους για την εν λόγω χρήση στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ.

Όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, στην ως άνω Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 62,79% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 42.035.694 μετοχές επί συνόλου 66.948.210.

Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για το μοναδικό θέμα ανέρχονται σε 42.035.694, οι οποίες αναλογούν σε 62,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.914.321 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.896.276 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,89% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.225.097 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.