Χρηστικά

Οι ανατροπές στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης (εγκύκλιος ΕΦΚΑ)


Το ύψος των εισφορών για μισθωτούς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς, δικηγόρους, υγειονομικούς, οικοδόμους , που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022   καθορίζει με εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ

Το ύψος των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση μισθωτών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ελευθέρων επαγγελματιών, μηχανικών, δικηγόρων, υγειονομικών, οικοδόμων που ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022  καθορίζει ο ΕΦΚΑ με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Οι εισφορές θα καταβάλλονται στο «Ταµείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση.

Η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ είναι υποχρεωτική για όσους ασφαλίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά και προαιρετική η υπαγωγή για τους ήδη ασφαλισμένους, γεννηθέντες από 01.01.1987 και εφεξής.

Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Αναλυτικότερα, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 01.01.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Προαιρετική υπαγωγή

Παράλληλα, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. (υποχρεωτικά ή προαιρετικά ) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και εφεξής.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. Επίσης:

Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα από 01.01.2023 οποτεδήποτε έως τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος ηλικιακού ορίου.

Από 01.01.2021 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.
Από 01.01.2022 τα πρόσωπα αυτά υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Οι εισφορές

Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικού κλάδου ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο).

Οι εισφορές θα μειωθούν από την 1η Ιουνίου 2022 στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο).

Ωστόσο για περιπτώσεις ασφαλισμένων με βαρέα και ανθυγιεινά, πέραν του 6,5% το μήνα που ισχύει σήμερα ως εισφορά, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη. Άρα συνολικά η επιβάρυνση είναι 2% και έτσι αυξάνεται στο 8,5% η μηνιαία εισφορά. 

Από την 1η Ιουνίου όμως και γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις  ασφαλισμένων θα υπάρξει μείωση εισφοράς κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 8%.

Για όσους απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικά έργα, το μηνιαίο ασφάλιστρο για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους είναι 7,312%, που επιμερίζεται σε 3,250% για τον ασφαλισμένο και 4,062% για τον εργοδότη.

Για το β’ εξάμηνο υποχωρεί το ποσοστό ασφάλισης στο 6,750% ήτοι 3% για τον ασφαλισμένο και 3,750% για τον εργοδότη. Στα ποσοστά αυτά προστίθενται και τα βαρέα των οικοδόμων, που είναι για την επικούριση 1,250% για τον ασφαλισμένο και 0,940% για τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τα τελικά συνολικά ποσοστά ασφάλισης ανέρχονται σε 9,502% για το α’ εξάμηνο και 8,940% για το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) στο Δημόσιο, από 01.07.2018, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α., ορίζονται οι τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 01.01.1993.

Για τους έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς ισχύουν οι τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες και συγκεκριμένα:

  • Στην περίπτωση που θα επιλεχθεί η α΄ κατηγορία η μηνιαία εισφορά είναι 42 ευρώ μέχρι τον Μάιο και 39 ευρώ από την 1η Ιουνίου.
  • Στην περίπτωση που επιλεγεί η β΄ κατηγορία, η εισφορά είναι 51 ευρώ μέχρι τον Μάιο και 47 ευρώ από την 1η Ιουνίου και μετά.
  • Στην περίπτωση που επιλεγεί η γ΄ κατηγορία, η εισφορά είναι 61 ευρώ μέχρι τον Μάιο και 56 ευρώ από την 1η Ιουνίου και μετά.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με όλες τις διευκρινίσεις εδώ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα