Τράπεζες

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη Eurobank


Επιδιώκοντας να μειώσει το μισθολογικό κόστος με περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών της, η Eurobank υλοποιεί νέο πρόγραμμα  εθελουσίας εξόδου εργαζομ'ενων της άνω των 54 ετών, στους οποίους προσφέρει ως κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης αποζημιώσεις μέχρι 250 χιλ. ευρώ.

Το πρόγραμμα "τρέχει" από σήμερα και θα διαρκέσει ως την Τρίτη 4 Ιουνίου. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απευθύνεται σε όσους έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνο για τουλάχιστον ένα 12μηνο.

Δικαίωμα συμμετοχές έχουν, αφενός όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι πάνω από 54 ετών ( γεννηθέντες ως την 1/1/1965) ανεξαρτήτως της μονάδας στην οποία απασχολούνται, αφετέρου όσοι απασχολούνται στις παραπάνω μονάδες ως την 1η Μαίου:

- Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα των παρακάτω 16 νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας Λάρισας, Λευκάδας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας

-Σε έξι τομείς της διοίκησης και ειδικότερα στους εξής: α) τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου β) Τομέας Προμηθειών, γ) τομέας Group Loan Administration, δ) τομέας Group Capital Markets & Custody Operations, ε) τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου και στ) μονάδα Customer File Completion

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καλούνται να επιλέξουν, μεταξύ της λήψης ενός εφάπαξ ποσού και μετά αποδοχών αναγκαστικής αδείας, που δεν θα είναι μικρότερη από τη διετία και ενδέχεται να μπορεί να φθάσει για εργαζομένους που πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις ως την πενταετία.

Το εφάπαξ ποσό προσαυξάνεται με ηλικιακά και γεωγραφικά κριτήρια, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες: 

1

2
Το εφάπαξ ποσό προσαυξάνεται κατά 2 επιπλέον μικτούς μισθούς για κάθε τέκνο, που δεν έχει συμπληρώσει την 01.05.2019 το 22ο έτος της ηλικίας του. Ο μικτός μισθός δεν περιλαμβάνει αναλογίες επιδομάτων( δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας) δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.).

Στο ποσό, που προκύπτει θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό εφάπαξ ποσό. Το συνολικό μικτό ποσό παροχών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 160 χιλ. ευρώ.

Αναγκαστική άδεια 2 ετών
Όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν την παραπάνω δυνατότητα θα λάβουν αναγκαστική άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019.

Παράλληλα θα καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών. 
Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό, που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού Εφάπαξ Α, ως οικειοθελής αποζημίωση, λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Παροχές ως 250 χιλ. ευρώ για τους άνω των 54 ετών
Όσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές:

-μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πλέον ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5 που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

- ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

Στην περίπτωση επιλογής της πενταετούς αναγκαστικής άδειας θα λαμβάνουν το 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη, τo 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος και τo 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη.

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% εφάπαξ.

Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 250.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μικτό ποσό των 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές: α) μείωση της διάρκειας της αναγκαστικής αδειας, έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ξεπεράσει τις 250 χιλ. ευρώ, β) εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε € 250.000

Τέλος για όσους επιλέξουν την αποχώρηση με λήψη εφάπαξ ποσού παρέχονται 50 μηνιαίοι μισθοί για όσους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και 45 μηνιαίοι μισθοί για όσους είναι μεταξύ 54 με 55 ετών. Για όσους εξ αυτών απασχολούνται σε μονάδες εκτός Αθήνας και Θεσ/νίκης παρέχεται προσαύξηση ποσού κατά 30%. Θα καταβάλλονται δύο επιπρόσθετοι μισθοί για κάθε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του.

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965 ) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών, δυνατότητα πλασματικής αναγνώρισης των ετών στρατού, ενώ υπάρχουν και πρόσθετες παροχές για τέκνα και τις σπουδές.

Τέλος για όλους τους συμμετέχοντες θα συνεχίσει η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του ομαδικού συμβολαίου για μια 5ετία ενώ για στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί με προνομιακούς όρους διατηρούνται τα προνόμια ως την εξόφλησή τους, εφόσον παραμείνουν ενήμερα. 

Σημειώνεται ότι κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης